Sắc lệnh 54/SL Về việc hai bộ hội đồng quản trị Ngoại thương cục và đặt ngoại thương cục dưới quyền điều khiển trực tiếp của Bộ kinh tế

Số, ký hiệu 54/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 01/06/1947
Ngày hiệu lực 06/01/1947
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 8/1947;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Chức danh Chủ tịch Chính phủ
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 54/SL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 1 tháng 6 năm 1947

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

SỐ 54 NGÀY 11 THÁNG 6 NĂM 1947

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ

Chiểu sắc lệnh số 13-SL ngày 3-2-47 cấm xuất nhập cảng trong toàn thể nước Việt Nam;

Chiểu sắc lệnh số 29-SL ngày 16-3-47 thiết lập Ngoại thương cục;

Chiểu đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Kinh tế;

Sau khi Hội đồng Chính phủ và Ban Thường trực Quốc hội đã thoả hiệp,

RA SẮC LỆNH:

Điều I

Nay bãi bỏ Hội đồng Quản trị Ngoại thương cục ghi trong điều II Sắc lệnh số 29-SL ngày 16-3-47 và đặt Ngoại giao cục dưới quyền điều khiển trực tiếp của Bộ Kinh tế.

Điều II

Ngoại thương cục do một Cục trưởng điều khiển. Cục trưởng có một Phó cục trưởng, một Tổng thư ký và một Thủ quỹ giúp việc. Cục trưởng, Phó cục trưởng sẽ do sắc lệnh bổ nhiệm.

Điều III

Đặt trong Ngoại thương cục một : "Hội đồng cố vấn ngoại thương" gồm đại biểu của Bộ Quốc phòng, Tài chính, Canh nông, và nếu cần thiết, đại biểu các Bộ khác; đại biểu các Bộ sẽ do các Bộ trưởng cơ quan đề cử.

Điều IV

Hội đồng cố vấn Ngoại thương có nhiệm vụ cho Ngoại thương cục biết nhu cầu, tài liệu, ý kiến của các Bộ, và của dân chúng về việc xuất, nhập các hàng hoá, để Ngoại thương cục trù liệu chương trình ngoại thương và phân phối các hàng hoá nhập cảng một cách hợp lý.

Điều V

Bên cạnh Ngoại thương cục sẽ có các Thanh tra đặc biệt do Bộ trưởng Bộ Kinh tế cử, để theo sát hoạt động của Ngoại thương cục, giám sát các nhân viên và công việc của Ngoại thương cục.

Điều VI

Tại những hải khẩu và những đồn biên giới có hoạt động ngoại thương sẽ đặt một Chi cục ngoại thương làm chỉ điểm cho ngoại thương cục, phụ trách việc xuất nhập dưới quyền điều khiển của một Chi cục trưởng có một Phó chi cục trưởng và một Thủ quỹ giúp việc.

Chi cục trưởng, Phó chi cục trởng và Thủ quỹ sẽ do nghị định Bộ trưởng Bộ Kinh tế bổ nhiệm.

Điều VII

Trong trường hợp có những khu hoạt động ngoại thương gồm nhiều chi cục khó liên lạc với Trung ương, có thể thành lập một chi nhánh ngoại thương thay Ngoại thương cục điều khiển ngoại thương trong khu vực. Việc lập chi nhánh ngoại thương sẽ do một nghị định Bộ trưởng Bộ Kinh tế ấn định. Chi nhánh Ngoại thương do một Chủ nhiệm điều khiển có một Tổng Thư ký giúp việc.

Điều VIII

Ngoại thương cục có một quỹ hoạt động biệt lập do một sắc lệnh ấn định. Bộ trưởng Bộ Tài chính sẽ cử một Thanh tra Tài chính thường trực để kiểm soát tài chính ngoại thương cục. Thanh tra Tài chính có quyền xét các sổ sách kế toán, khám quỹ và có nhiệm vụ thanh toán các tài khoản đã xét.

Điều IX

Một nghị định của Bộ trưởng Bộ Kinh tế sẽ quy định chi tiết tổ chức và thể lệ thi hành sắc lệnh này.

Điều X

Một nghị định của Bộ trưởng Bộ Kinh tế sẽ quy định chi tiết tổ chức và thể lệ thi hành sắc lệnh này.

Điều XI

Tất cả các điều khoản luật lệ trái với sắc lệnh này đều bãi bỏ.

Điều XII

Ông Bộ trưởng Bộ Kinh tế chiểu sắc lệnh thi hành.

 

Chủ tịch Chính phủ

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
08/09/1945
Hiệu lực:
23/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/01/1946
Hiệu lực:
29/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/01/1946
Hiệu lực:
30/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/01/1946
Hiệu lực:
02/02/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
01/06/1947
Hiệu lực:
06/01/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
01/06/1947
Hiệu lực:
06/01/1947
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
01/06/1947
Hiệu lực:
06/01/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
06/06/1947
Hiệu lực:
06/06/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ