Sắc lệnh 55 Về việc ấn định về thể lệ về Hội đồng kỷ luật

Số, ký hiệu 55
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 03/11/1945
Ngày hiệu lực 18/11/1945
Ngày đăng công báo 10/11/1945
Nguồn thu nhập Công báo số 8/1945;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Chức danh Chủ tịch Chính phủ liên hiệp
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 55
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 3 tháng 11 năm 1945

SẮC LỆNH

Số 55 ngày 3 tháng 11 năm 1945

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu chi Nghị định ngày 21 tháng 9 năm 1935 ấn định quy tắc chung cho các ngạch công chức;

Theo lời đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

Sau khi các Bộ trưởng đã thoả hiệp,

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ nhất: Những thể lệ về Hội đồng kỷ luật, do Nghị định ngày 21 tháng 9 năm 1935 (điều thứ 27) ấn định, nay bãi bỏ.

Điều thứ hai: Hội đồng kỷ luật các viên chức gồm có các vị sau này:

- Bộ trưởng các Bộ (hay Chủ tịch Uỷ ban

nhân dân hàng xứ, hoặc người đại diện tuỳ theo

viên chức thuộc quyền các Bộ hay Uỷ ban nhân

dân hàng xứ) Chủ tịch

- Giám đốc (hay người đại diện) sở có

viên chức bị đưa ra Hội đồng kỷ luật Tiên thẩm Uỷ viên

- Một viên chức cùng ngạch với người bị

đưa ra Hội đồng kỷ luật, chọn trong hàng

những người cao trật hơn và thâm niên trong

trật ấy (nếu không có người nào cao trật hơn,

thì có thể lấy một viên chức trong ngạch khác Hội viên

Hội đồng kỷ luật sẽ tuỳ trường hợp do Bộ trưởng các Bộ hay Chủ tịch Uỷ ban nhân dân hàng xứ ra nghị định lập lên.

Điều thứ ba: Các ông Bộ trưởng các Bộ, và các ông Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Bắc kỳ, Trung kỳ và Nam kỳ, chịu uỷ nhiệm thi hành Sắc lệnh này.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

Chủ tịch Chính phủ liên hiệp

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
30/08/1945
Hiệu lực:
30/08/1945
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
05/09/1945
Hiệu lực:
20/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
05/09/1945
Hiệu lực:
20/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
05/09/1945
Hiệu lực:
20/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
06/09/1945
Hiệu lực:
21/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
07/09/1945
Hiệu lực:
22/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
12/10/1945
Hiệu lực:
27/10/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
17/10/1945
Hiệu lực:
01/11/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
20/10/1945
Hiệu lực:
04/11/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
01/11/1945
Hiệu lực:
16/11/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
07/11/1945
Hiệu lực:
22/11/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ