Sắc lệnh 56 Về việc bãi bỏ Hội đồng giấy

Số, ký hiệu 56
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 07/11/1945
Ngày hiệu lực 22/11/1945
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 9/1945;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Chức danh Chủ tịch Chính phủ liên hiệp
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 56
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 7 tháng 11 năm 1945

SẮC LỆNH

Số 56 ngày 7 tháng 11 năm 1945

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Xét tình hình kinh tế hiện thời,

Chiểu lời đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Quốc dân kinh tế và ông Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền và cổ động,

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ nhất: Bãi bỏ Hội đồng Giấy đặt dưới quyền Sở Tổng Thanh tra Khoáng chất và Kỹ nghệ cũ.

Điều thứ hai: Bộ Quốc dân Kinh tế (Nha Kỹ nghệ) có uỷ nhiệm về việc kiểm soát sự sản xuất giấy, bìa ở trong toàn cõi Việt Nam.

Bộ Tuyên truyền và Cổ động giữ uỷ nhiệm kiểm soát giấy, bìa nội hoá và giấy bìa nhập cảng, cùng phân chia các sản phẩm kể trên cho các nơi tiêu thụ.

Điều thứ ba: Các ông Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền và Cổ động chiểu uỷ nhiệm thi hành Sắc lệnh này.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

Chủ tịch Chính phủ liên hiệp

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
30/08/1945
Hiệu lực:
30/08/1945
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
05/09/1945
Hiệu lực:
20/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
05/09/1945
Hiệu lực:
20/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
05/09/1945
Hiệu lực:
20/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
06/09/1945
Hiệu lực:
21/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
07/09/1945
Hiệu lực:
22/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
12/10/1945
Hiệu lực:
27/10/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
17/10/1945
Hiệu lực:
01/11/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
20/10/1945
Hiệu lực:
04/11/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
01/11/1945
Hiệu lực:
16/11/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
03/11/1945
Hiệu lực:
18/11/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
10/11/1945
Hiệu lực:
25/11/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ