Sắc lệnh 56/B Về việc tạm hoãn thời hạn tiêu diệt những việc đăng ký quyền để đương ở các phòng trước bạ và điền thổ

Số, ký hiệu 56/B
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 02/05/1946
Ngày hiệu lực 17/05/1946
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 21/1946;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Chức danh Chủ tịch Chính phủ
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 56/B
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 2 tháng 5 năm 1946

SẮC LỆNH

Số 56B ngày 2 tháng 5 năm 1946

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu theo lời đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Tư pháp;

Sau khi Hội đồng Chính phủ đã thoả thuận,

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ 1: Kể từ ngày xẩy ra chiến sự ở Nam bộ (23 tháng 9 năm 1945) cho đến ngày 01 tháng 12 năm 1946 trong toàn cõi Việt Nam tạm hoãn thời hạn tiêu diệt những việc đăng ký quyền để-đương (délai de prescription des inscription hypothécaires) ở các phòng Trước bạ và điền thổ.

Điều thứ 2: Một đạo Sắc lệnh sẽ định ngày tháng để tiếp tục thời hạn ấy.

Điều thứ 3: Nếu trong thời gian từ ngày 23 tháng 9 năm 1945 tới nay, đã có những việc tái đăng ký (renouvellement d—inscriptions), để tránh khỏi sự tiêu diệt thời hiệu, thì những việc đăng ký ấy cũng vô hiệu và những người đương sự sẽ phải xin đăng ký lần nữa trong thời hạn do đạo Sắc lệnh nói ở Điều thứ 2 định đoạt.

Tiền thuế đã thu được về những việc tái đăng ký vô hiệu kể trên, sẽ hoàn lại cho tư nhân.

Điều thứ 4: Sắc lệnh này sẽ thi hành theo thủ tục khẩn cấp nói ở Điều thứ 14 trong Sắc lệnh ngày mồng 10 tháng 10 năm 1945.

Điều thứ 5: Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Tư pháp chiểu Sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

Chủ tịch Chính phủ

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
08/09/1945
Hiệu lực:
23/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/01/1946
Hiệu lực:
29/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/01/1946
Hiệu lực:
30/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/01/1946
Hiệu lực:
02/02/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
17/04/1946
Hiệu lực:
01/05/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
22/04/1946
Hiệu lực:
07/05/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
24/04/1946
Hiệu lực:
09/05/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
24/04/1946
Hiệu lực:
24/04/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
29/04/1946
Hiệu lực:
15/05/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
03/05/1946
Hiệu lực:
18/05/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ