Sắc lệnh 56/SL Về việc lập một trường ngoại ngữ

Số, ký hiệu 56/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 17/06/1947
Ngày hiệu lực 17/06/1947
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 8/1947;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Chức danh Chủ tịch Chính phủ
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 56/SL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 1947

 

 

 

 

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

SỐ 56 NGÀY 17 THÁNG 6 NĂM 1947

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ

Chiểu theo sắc lệnh số 119 ngày 9-7-1946 tổ chức Bộ Quốc gia Giáo dục;

Chiểu theo tình thế hiện thời;

Chiểu theo quyết định của Hội đồng Chính phủ,

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ nhất

Nay lập một trường ngoại ngữ chuyên môn mục đích để đào tạo những cán bộ chuyên môn về ngoại ngữ cho các ngành hoạt động trong nước.

Điều thứ hai

Trường Ngoại ngữ đặt dưới quyền một Giám đốc do Nghị định Bộ trưởng Bộ Quốc gia Giáo dục bổ nhiệm.

Điều thứ ba

Cách tổ chức trường Ngoại ngữ sẽ do Bộ trưởng Bộ Quốc gia Giáo dục quy định.

Điều thứ tư

Ông Bộ trưởng Bộ Quốc gia Giáo dục chiểu sắc lệnh thi hành.

 

Chủ tịch Chính phủ

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
08/09/1945
Hiệu lực:
23/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/01/1946
Hiệu lực:
29/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/01/1946
Hiệu lực:
30/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/01/1946
Hiệu lực:
02/02/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
01/06/1947
Hiệu lực:
06/01/1947
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
01/06/1947
Hiệu lực:
06/01/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
06/06/1947
Hiệu lực:
06/06/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
17/06/1947
Hiệu lực:
17/06/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
05/07/1947
Hiệu lực:
07/05/1947
Tình trạng:
Còn hiệu lực

Chính phủ