Sắc lệnh 58 Về việc ấn định thể lệ về nghỉ gia hạn không lương của công chức các ngạch

Số, ký hiệu 58
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 10/11/1945
Ngày hiệu lực 25/11/1945
Ngày đăng công báo 24/11/1945
Nguồn thu nhập Công báo số 10/1945;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Chức danh Chủ tịch Chính phủ liên hiệp
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 58
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 1945

SẮC LỆNH

Về việc ấn định thể lệ về nghỉ gia hạn không lương của công chức các ngạch

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu chi các Nghị định ấn định quy tắc chung cho các ngạch công chức;

Chiểu chi các thể lệ về nghỉ giả hạn không lương của công chức các ngạch;

Theo lời đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

Sau khi Hội đồng các Bộ trưởng đã thoả hiệp,

SẮC LỆNH

Điều thứ nhất: Cho tới khi có lệnh mới, công chức tất cả các ngạch có thể xin nghỉ giả hạn không lương từ sáu tháng trở lên, và liên tiếp xin gia hạn, mỗi hạn ít nhất là 6 tháng, cho đến khi tổng cộng nghỉ được 3 năm.

Quá hạn đó, viên chức nào không xin ra làm việc nữa, sẽ coi như thôi việc hẳn, hoặc được về hưu nếu đủ điều kiền hưởng hưu bổng.

Nghị định cho phép nghỉ giả hạn không lương sẽ do Bộ trưởng các Bộ, hay Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các kỳ (Bắc, Trung, Nam) ban hành, tuỳ theo công chức xin nghỉ tòng sự tại các sở thuộc các Bộ Chính phủ Trung ương, hay các sở thuộc Uỷ ban nhân dân các kỳ.

Điều thứ hai: Những viên chức hãy còn ở trong thời kỳ tập sự cũng có thể xin nghỉ giả hạn không lương theo thể lệ trên.

Thời kỳ làm việc trước khi nghỉ giả hạn cũng được tính vào niên hạn tập sự bó buộc.

Điều thứ ba: Tất cả những thể lệ từ trước trái với Sắc lệnh này đều bãi bỏ.

Điều thứ tư: Các ông Bộ trưởng và các ông Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các kỳ (Bắc, Trung, Nam) phụ trách thi hành Sắc lệnh này.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

Chủ tịch Chính phủ liên hiệp

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
30/08/1945
Hiệu lực:
30/08/1945
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
05/09/1945
Hiệu lực:
20/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
05/09/1945
Hiệu lực:
20/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
05/09/1945
Hiệu lực:
20/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
06/09/1945
Hiệu lực:
21/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
07/09/1945
Hiệu lực:
22/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
17/10/1945
Hiệu lực:
01/11/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
20/10/1945
Hiệu lực:
04/11/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
01/11/1945
Hiệu lực:
16/11/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
03/11/1945
Hiệu lực:
18/11/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
07/11/1945
Hiệu lực:
22/11/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ