Sắc lệnh 59/SL Về việc đặt một "Toà án binh trung ương"

Số, ký hiệu 59/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 05/07/1947
Ngày hiệu lực 07/05/1947
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 9/1947;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Chức danh Chủ tịch Chính phủ
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 59/SL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 5 tháng 7 năm 1947

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

SỐ 59 NGÀY 5 THÁNG 7 NĂM 1947

 

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ

Chiểu sắc lệnh số 34 ngày 25-3-46 và sắc lệnh số 35-SL ngày 19-3-47 tổ chức bộ Quốc phòng;

Chiểu sắc lệnh số 45-SL ngày 25-4-47 tổ chức Toà án binh tối cao;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và sau khi Hội Đồng chính phủ đã thoả hiệp;

 

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ nhất:

Nay đặt tại Bộ Quốc phòng một Toà án binh gọi là "Toà án binh khu Trung ương".

Điều thứ hai:

Toà án binh khu Trung ương gồm có:

- Một chánh án ngồi xử,

- Một nhân viên Bộ Quốc phòng và một nhân viên Bộ Tổng chỉ huy hội thẩm,

- Một lục sự chép các điều tranh luận, giữ án từ và giấy má.

Các nhân viên kể trên đều do nghị định Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bổ nhiệm.

Hội thẩm Bộ Tổng chỉ huy đề cử, sẽ do nghị định ông Tổng chỉ huy bổ nhiệm.

Điều thứ ba:

Toà án binh khu Trung ương có thẩm quyền xét xử các nhân viên phạm pháp thuộc các cơ quan Trung ương của Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng chỉ huy, kể cả các trung đoàn trưởng trở lên.

Tuy nhiên thẩm quyền đối với các nhân viên không phải là quân nhân chỉ thi hành trong thời kỳ chiến tranh.

Điều thứ tư:

Đoạn "và các quân nhân thuộc những cơ quan trung ương" nói trong điều thứ 3 sắc lệnh số 45-SL ngày 25-4-1947, nay huỷ bỏ.

Điều thứ năm:

Nếu trong một việc phạm pháp, có cả các nhân viên thuộc các cơ quan trung ương của Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng chỉ huy, cả các nhân viên thuộc các cơ quan khác của Chính phủ hoặc thường dân, việc ấy sẽ do Toà án binh khu Trung ương xét xử. Toà án binh khu Trung ương cũng có thể để các nhân viên thuộc các cơ quan khác của Chính phủ hoặc thường dân phạm pháp trong trường hợp kể trên này, sang Toà án tư pháp hay Quân sự xét xử.

Điều thứ sáu:

Toà án binh đặc biệt có quyền tuyên án phạt:

- Tiền

- Tịch thu một phần hoặc tất cả gia sản;

- Tù có kỳ hạn;

- Khổ sai;

- Tử hình.

Điều thứ bảy:

Các bản án của Toà án binh khu Trung ương sẽ thi hành ngay, trừ những án tử hình. Khi tuyên án tử hình, Chánh án bắt buộc phải báo cho phạm nhân biết rằng y có quyền đệ đơn lên Chủ Tịch Chính phủ xin ân giảm. Nếu đơn ấy bị bác, án sẽ đem thi hành ngay.

Điều thứ tám:

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Tư pháp chiểu sắc lệnh thi hành./.

 

Chủ tịch Chính phủ

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
08/09/1945
Hiệu lực:
23/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/01/1946
Hiệu lực:
29/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/01/1946
Hiệu lực:
30/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/01/1946
Hiệu lực:
02/02/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
17/06/1947
Hiệu lực:
17/06/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
17/06/1947
Hiệu lực:
17/06/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
05/07/1947
Hiệu lực:
07/05/1947
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
05/07/1947
Hiệu lực:
07/05/1960
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/07/1947
Hiệu lực:
18/07/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ