Sắc lệnh 60/SL Về việc sửa đổi Điều 11 Sắc lệnh số 19-SL ngày 19-2-47 tổ chức Toà án binh khu

Số, ký hiệu 60/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 05/07/1947
Ngày hiệu lực 07/05/1947
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 9/1947;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Chức danh Chủ tịch Chính phủ
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 60/SL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 5 tháng 7 năm 1947

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

SỐ 60 NGÀY 5 THÁNG 7 NĂM 1947

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ

- Chiểu sắc lệnh số 34 ngày 26.3.46 và 35-Sl ngày 19.3.47.tổ chức Bộ Quốc phòng;

- Chiểu sắc lệnh số 19-SL ngày 16.2.47 tổ chức Toà án binh khu;

- Theo đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Tư pháp;

- Sau khi Hội Đồng Chính phủ đã thoả hiệp,

RA SẮC LỆNH

Điều thứ 1

Điều thứ 2 sắc lệnh số 19-SL ngày 16.2.1947 nay sửa đỏi như sau " Về phương diện quản trị, Toà án binh khu thuộc quyền Phủ quân sự".

Điều thứ 2

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Tư pháp chiểu sắc lệnh thi hành.

 

Chủ tịch Chính phủ

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
08/09/1945
Hiệu lực:
23/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/01/1946
Hiệu lực:
29/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/01/1946
Hiệu lực:
30/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/01/1946
Hiệu lực:
02/02/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
01/06/1947
Hiệu lực:
06/01/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
06/06/1947
Hiệu lực:
06/06/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
17/06/1947
Hiệu lực:
17/06/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
17/06/1947
Hiệu lực:
17/06/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ