Sắc lệnh 61 Về việc tổ chức Bộ quốc dân kinh tế

Số, ký hiệu 61
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 06/05/1946
Ngày hiệu lực 21/05/1946
Ngày đăng công báo 08/06/1946
Nguồn thu nhập Công báo số 23/1946;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Chức danh Chủ tịch Chính phủ
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
Lý do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Sắc lệnh 220 Về việc tổ chức Bộ kinh tế
Ngày hết hiệu lực 11/12/1946
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 61
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 6 tháng 5 năm 1946

SẮC LỆNH

Về tổ chức Bộ quốc dân kinh tế

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu theo Sắc lệnh số 12 ngày 24-1-46;

Chiểu theo Sắc lệnh số 32 ngày 22-3-46;

Theo lời đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc dân kinh tế;

Sau khi Hội đồng Chính phủ đã thoả hiệp,

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ nhất: Bộ Quốc dân kinh tế gồm có:

- Một Văn phòng

- Các phòng Sự - Vụ

- Một ban Thanh tra

- Một ban Cố vấn kinh tế.

Điều thứ hai: Bộ ấy tổ chức và điều khiển các nha chuyên môn trực tiếp phụ thuộc:

1- Nha Thương vụ

2- Nha Quán chất và Mỹ nghệ

3- Nha Tiếp tế

4- Nha Kinh tế tín dụng

5- Nha Thống kê Việt Nam

Điều thứ ba: Các Bộ trưởng Bộ Quốc dân Kinh tế, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính chịu uỷ nhiệm thi hành Sắc lệnh này.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

Chủ tịch Chính phủ

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
08/09/1945
Hiệu lực:
23/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/01/1946
Hiệu lực:
29/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/01/1946
Hiệu lực:
30/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/01/1946
Hiệu lực:
02/02/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
29/04/1946
Hiệu lực:
15/05/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
03/05/1946
Hiệu lực:
18/05/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
03/05/1946
Hiệu lực:
18/05/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
06/05/1946
Hiệu lực:
21/05/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ