Sắc lệnh 61 Về việc sáp nhập sở vô tuyến điện vào bộ Quốc phòng

Số, ký hiệu 61
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 21/11/1945
Ngày hiệu lực 06/12/1945
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 12/1945;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Chức danh Chủ tịch Chính phủ liên hiệp
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 61
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 1945

SẮC LỆNH

Về việc sáp nhập sở vô tuyến điện vào bộ quốc phòng

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu theo Sắc lệnh ngày 3-10-1945 bãi bỏ các Sở thuộc Phủ Toàn quyền Đông Dương và sáp nhập các Sở đó vào các Bộ của Chính phủ Lâm thời Việt Nam;

Sau khi xét đề nghị số 149-VC ngày 13-11-1945 của viên Giám đốc Sở Vô tuyến điện; và sau khi các ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ Công chính và Giao thông đã thoả thuận,

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ nhất: Kể từ ngày ký sắc lệnh này, Sở Vô tuyến điện Việt Nam thuộc về Bộ Quốc phòng.

Điều thứ hai: Các ông Bộ trưởng các Bộ Quốc phòng, Công chính và Giao thông sẽ tuỳ chức vụ mà thi hành Sắc lệnh này.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

Chủ tịch Chính phủ liên hiệp

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
30/08/1945
Hiệu lực:
30/08/1945
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
05/09/1945
Hiệu lực:
20/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
05/09/1945
Hiệu lực:
20/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
05/09/1945
Hiệu lực:
20/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
06/09/1945
Hiệu lực:
21/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
07/09/1945
Hiệu lực:
22/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
10/11/1945
Hiệu lực:
25/11/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
10/11/1945
Hiệu lực:
25/11/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/11/1945
Hiệu lực:
28/11/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
20/11/1945
Hiệu lực:
05/12/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
22/11/1945
Hiệu lực:
08/12/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ