Sắc lệnh 62 Về việc ấn định các chức vụ trong văn phòng, các phòng sự vụ và các nha thuộc Bộ canh nông

Số, ký hiệu 62
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 08/05/1946
Ngày hiệu lực 23/05/1946
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 20/1946;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Chức danh Chủ tịch Chính phủ
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 62
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 8 tháng 5 năm 1946

SẮC LỆNH

Số 62 ngày 8 tháng 5 năm 1946

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu theo bản tuyên cáo ngày 28 tháng 8 năm 1945 về việc thành lập Chính phủ Việt Nam dân chủ Cộng hoà;

Chiểu theo Sắc lệnh số 57 ngày 3 tháng 5 năm 1946 ấn định các chức vụ trong mỗi Bộ của Chính phủ Việt Nam;

Theo lời đề nghị của Bộ trưởng Bộ Canh nông và sau khi hội đồng Chính phủ đã thoả hiệp,

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ nhất: Các chức vụ trong Văn phòng, các phòng Sự - Vụ và các Nha thuộc Bộ Canh nông ấn định như sau này:

I- Văn phòng

1 Đổng Lý Văn phòng

1 Chánh Văn phòng

1 Phó Văn phòng

1 Bí thư

3 Tham Chính Văn phòng

II- Các phòng sự vụ

1 Đổng lý sự vụ

1 Phó đổng lý sự vụ

III- Các nha

1 Giám đốc Nha Nông chính

1 Giám đốc Nha Nông nghiệp tín dụng

1 Giám đốc Nha Nông chính

1 Giám đốc Nha Thú y, Mục súc, Ngư nghiệp.

Điều thứ hai: Ông Bộ trưởng Bộ Canh Nông phụ trách thi hành Sắc lệnh này.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

 

Chủ tịch Chính phủ

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
08/09/1945
Hiệu lực:
23/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/01/1946
Hiệu lực:
29/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/01/1946
Hiệu lực:
30/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/01/1946
Hiệu lực:
02/02/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
03/05/1946
Hiệu lực:
18/05/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
03/05/1946
Hiệu lực:
18/05/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
06/05/1946
Hiệu lực:
21/05/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
06/05/1946
Hiệu lực:
21/05/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ