Sắc lệnh 62 Về việc bãi bỏ sở "office colonia des mutiles, combattants, victimes de la guerre pupilles de la nation"

Số, ký hiệu 62
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 20/11/1945
Ngày hiệu lực 05/12/1945
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 12/1945;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Chức danh Chủ tịch Chính phủ liên hiệp
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 62
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 1945

SẮC LỆNH

Số 62 ngày 20 tháng 11 năm 1945

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu Nghị định của cựu Toàn quyền ngày 30 tháng 9 năm 1938, đặt ở Hà Nội một Sở gọi là "Office Colonial des Mutilés, Combattants, Victimes de la guerre et Pupilles de la Nation",

Chiểu theo lời đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Lao công về việc bãi bỏ Sở đó,

Xét nay không cần đến Sở đó nữa,

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ nhất: Nay bãi bỏ Sở "Office Colonial des Mutilés, Combattants, Victimes de la guerre et Pupilles de la Nation".

Điều thứ hai: Ông Bộ trưởng Bộ Lao công có nhiệm vụ thi hành Sắc lệnh này.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

 

Chủ tịch Chính phủ liên hiệp

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
30/08/1945
Hiệu lực:
30/08/1945
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
05/09/1945
Hiệu lực:
20/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
05/09/1945
Hiệu lực:
20/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
05/09/1945
Hiệu lực:
20/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
06/09/1945
Hiệu lực:
21/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
07/09/1945
Hiệu lực:
22/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
07/11/1945
Hiệu lực:
22/11/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
10/11/1945
Hiệu lực:
25/11/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
10/11/1945
Hiệu lực:
25/11/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/11/1945
Hiệu lực:
28/11/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
21/11/1945
Hiệu lực:
06/12/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ