Sắc lệnh 62/SL Về việc sáp nhập hai xã Đại hoà và Kiến an, thuộc huyện Thanh hà (Hà tĩnh) vào huyện Can lộc (Hà tĩnh)

Số, ký hiệu 62/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 05/07/1947
Ngày hiệu lực 07/05/1947
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 9/1947;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Chức danh Chủ tịch Chính phủ
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 62/SL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 5 tháng 7 năm 1947

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

SỐ 62 NGÀY 5 THÁNG 7 NĂM 1947

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ

Chiểu theo sắc lệnh số 126 ngày 19 tháng 7 năm 1946 ấn định thủ tục thiết lập hoặc sửa đổi địa giới các đơn vị hành chính;

Chiểu đơn của Uỷ ban hành chính và uỷ ban nhân dân xã Đại Hoà và Kiến An (thuộc huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) xát nhập cào huyện Can Lộc ( tỉnh Hà Tĩnh );

Xét vì sự sát nhập hai xã này vào huyện Can Lộc có phần tiện lợi cho công việc hành chính địa phương;

Chiểu đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

Sau khi căn cứ vào tờ trình của Uỷ ban hành chính trung bộ và ý kiến thoả hiệp của Uỷ ban hành chính và Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh;

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ 1

Nay sát nhập hai xã Đại Hoà và Kiến An, thuộc huyện Thạch Hà, tỉnh Hà tĩnh (Trung bộ ) vào huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh (Trung bộ).

Điều thứ 2

Bộ trưởng Bộ Nội vụ chiểu sắc lệnh thi hành .

 

Chủ tịch Chính phủ

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
08/09/1945
Hiệu lực:
23/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/01/1946
Hiệu lực:
29/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/01/1946
Hiệu lực:
30/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/01/1946
Hiệu lực:
02/02/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
06/06/1947
Hiệu lực:
06/06/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
17/06/1947
Hiệu lực:
17/06/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
17/06/1947
Hiệu lực:
17/06/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
05/07/1947
Hiệu lực:
07/05/1947
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
05/07/1947
Hiệu lực:
07/05/1960
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ