Sắc lệnh 67 Về việc cử nhân viên giữ chức vụ thuộc Bộ quốc dân kinh tế

Số, ký hiệu 67
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 13/05/1946
Ngày hiệu lực 28/05/1946
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Hồ sơ số Q003-H00IA/LTQG;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Chức danh Chủ tịch Chính phủ
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 67
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 1946

SẮC LỆNH

Số 67 ngày 13 tháng 5 năm 1946

 

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

- Chiểu theo Sắc lệnh số 57 ngày 3-5-1946 định nguyên tắc tổ chức các bộ trong Chính phủ nước Việt Nam;

- Chiểu theo Sắc lệnh ngày 6-5-46 tổ chức Bộ quốc dân kinh tế;

- Chiểu theo lời đề nghị của Bộ trưởng Bộ quốc dân Kinh tế;

- Sau khi Hội đồng Chính phủ đã thoả hiệp;

 

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ nhất:

- Ông Ngô Trọng Phương giữ chức Đổng lý Văn phòng Bộ Quốc dân kinh tế;

- Ông Nguyễn Sung giữ chức Chánh Văn phòng Bộ Quốc dân Kinh tế;

- Ông Nguyen Van Thu giữ chức Đổng lý sự vụ Bộ Quốc dân kinh tế.

Điều thứ hai: Ông Bộ trưởng Bộ Quốc dân Kinh tế uỷ nhiệm thi hành./.

 

 

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

Chủ tịch Chính phủ

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
08/09/1945
Hiệu lực:
23/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/01/1946
Hiệu lực:
29/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/01/1946
Hiệu lực:
30/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/01/1946
Hiệu lực:
02/02/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
08/05/1946
Hiệu lực:
23/05/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
08/05/1946
Hiệu lực:
08/05/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
10/05/1946
Hiệu lực:
25/05/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
10/05/1946
Hiệu lực:
25/05/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ