Sắc lệnh 67 Về việc thiết lập một uỷ ban tối cao tiếp tế và cứu tế

Số, ký hiệu 67
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 28/11/1945
Ngày hiệu lực 12/12/1945
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 13/1945;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Chức danh Chủ tịch Chính phủ liên hiệp
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 67
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 1945

SẮC LỆNH

Số 67 ngày 28 tháng 11 năm 1945

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Xét tình hình kinh tế hiện thời và cần phải đề phòng nạn đói có thể tái diễn ở Bắc bộ và vài tỉnh ở Trung bộ.

RA SẮC LỆNH:

Điều 1: Nay cử một Uỷ ban Tối cao tiếp tế và cứu tế.

Điều 2: Uỷ ban gồm có các ông:

Bộ trưởng Bộ Quốc dân Kinh tế

Bộ trưởng Bộ Cứu tế

Bộ trưởng Bộ Canh nông

Điều 3: Uỷ ban có toàn quyền hành động để nghiên cứu và thi hành những phương pháp cần thiết để tăng gia sức sản xuất của đồng ruộng, để tiếp tế và cứu tế cho nhân dân trong toàn cõi Việt Nam.

Điều 4: Các ông Bộ trưởng Bộ Quốc dân Kinh tế, Bộ Cứu tế, Canh nông, Tài chính và Nội vụ chiểu sắc thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

Chủ tịch Chính phủ liên hiệp

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
30/08/1945
Hiệu lực:
30/08/1945
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
05/09/1945
Hiệu lực:
20/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
05/09/1945
Hiệu lực:
20/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
05/09/1945
Hiệu lực:
20/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
06/09/1945
Hiệu lực:
21/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
07/09/1945
Hiệu lực:
22/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
20/11/1945
Hiệu lực:
05/12/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
21/11/1945
Hiệu lực:
06/12/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
22/11/1945
Hiệu lực:
08/12/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
23/11/1945
Hiệu lực:
08/12/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
24/11/1945
Hiệu lực:
09/12/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
30/11/1945
Hiệu lực:
15/12/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ