Sắc lệnh 68 Về việc sửa đổi Điều thứ 43 và 45 Sắc lệnh số 77 ngày 21 tháng 12 năm 1945 tổ chức chính quyền nhân dân ở các thị xã và thành phố

Số, ký hiệu 68
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 14/05/1946
Ngày hiệu lực 29/05/1946
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 21/1946;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Chức danh Chủ tịch Chính phủ
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 68
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 1946

SẮC LỆNH

Số 68 ngày 14 tháng 5 năm 1946

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu theo sắc lệnh số 77 ngày 21-12-1945 tổ chức chính quyền nhân dân ở các thị xã và thành phố;

Chiểu theo lời đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

Sau khi Hội đồng Chính phủ đã thoả thuận;

 

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ nhất: Điều thứ 43 trong Sắc lệnh số 77 ngày 21 tháng 12 năm 1945 nay bổ khuyết như sau này:

"Riêng cho thành phố Hà Nội ở mỗi khu phố sẽ đặt một Uỷ ban hành chính khu phố gồm có 5 uỷ viên chính thức và 2 uỷ viên dự khuyết. Khi bầu thì chỉ bầu chung 5 uỷ viên chính thức, còn các chức Chủ tịch, Phó chủ tịch, thư ký và uỷ viên sẽ do 5 uỷ viên đó bầu lấy với nhau".

Điều thứ hai: Điều thứ 45 trong sắc lệnh số 77 ngày 21 tháng 12 năm 1945 nay sửa lại như sau này:

"Tất cả các cử tri Uỷ ban Hành chính khu phố, nếu biết đọc và biết viết chữ Quốc ngữ, đều có quyền ứng cử vào Uỷ ban Hành chính bất cứ khu phố nào trong thành phố, nhưng chỉ được ứng cử ở một khu thôi".

Điều thứ ba: Bộ trưởng Bộ Nội vụ thi hành Sắc lệnh này./.

 

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

Chủ tịch Chính phủ

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
08/09/1945
Hiệu lực:
23/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/01/1946
Hiệu lực:
29/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/01/1946
Hiệu lực:
30/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/01/1946
Hiệu lực:
02/02/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
08/05/1946
Hiệu lực:
08/05/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
10/05/1946
Hiệu lực:
25/05/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
10/05/1946
Hiệu lực:
25/05/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
13/05/1946
Hiệu lực:
28/05/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
16/05/1946
Hiệu lực:
31/05/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ