Sắc lệnh 69/SL Về việc đặt chế độ giữ gìn bí mật quốc gia

Số, ký hiệu 69/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 10/12/1951
Ngày hiệu lực 10/12/1951
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 11/1951;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà
Chức danh Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
Lý do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Pháp lệnh Không số Bảo vệ Bí mật Nhà nước
Ngày hết hiệu lực 08/11/1991
CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 69/SL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 1951

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

SỐ 69/SL NGÀY 5 THÁNG 12 NĂM 1951

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh số 154-SL ngày 17-11-1950 trừng trị tội tiết lộ bí mật về cơ quan hay công tác;

Chiểu tờ trình của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

Theo nghị quyết của Hội đồng Chính phủ sau khi Ban Thường trực Quốc hội thoả thuận;

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Sắc lệnh này bổ khuyết sắc lệnh số 154-SL ngày 17 tháng 11 năm 1950, mục đích là:

- Giữ bí mật Quốc gia, ngăn ngừa địch và tay sai của chúng dò xét, đánh cắp bí mật quốc gia;

- Đặt nhiệm vụ cho bộ đội, cơ quan, cán bộ, các đoàn thể, các báo chí và nhân dân phải giữ bí mật quốc gia.

Điều 2

Bí mật quốc gia là những việc, những tài liệu, những địa điểm và những điều gì mà để tiết lộ ra thì có hại cho ta, có lợi cho địch.

Điều 3

Thủ tướng Chính phủ sẽ ấn định bằng nghị định:

1- Phạm vi bí mật quốc gia.

2- Nhiệm vụ cụ thể của bộ đội, cơ quan, cán bộ, các đoàn thể, các báo chí và nhân dân về việc giữ gìn bí mật quốc gia.

3- Tổ chức việc giữ gìn bí mật quốc gia.

Điều 4

Ai phạm vào một trong các tội dưới đây sẽ bị truy tố trước Toà án như tội phản quốc:

1- Cố ý tiết lộ hoặc bán bí mật quốc gia cho địch hay là cho tay sai của địch.

2- Lợi dụng bí mật quốc gia để đầu cơ lấy lợi.

3- Dò xét bí mật quốc gia; mua, lấy cắp những tài liệu bí mật quốc gia

Điều 5

Ai vì sơ suất để lộ bí mật quốc gia, hoặc đánh mất tài liệu bí mật quốc gia sẽ tuỳ theo trường hợp mà bị trừng phạt.

Điều 6

Ai có một trong những thành tích dưới đây sẽ được khen thưởng:

1) Trong khi nguy nạn không chịu khuất phục địch, giữ gìn được bí mật quốc gia.

2) Gặp trường hợp khó khăn không sợ nguy hiểm, giữ kín được bí mật quốc gia.

3) Tìm ra và bắt được những vụ tiết lộ, lợi dụng, dò xét, lấy cắp, mua, bán bí mật quốc gia.

4) Thấy người khác để mất hoặc để tiết lộ bí mật quốc gia, mà kịp thời cứu chữa.

Điều 7

Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng chiểu sắc lệnh thi hành.

 

Chủ tịch nước

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
30/09/1951
Hiệu lực:
30/09/1951
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
30/09/1951
Hiệu lực:
30/09/1951
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
30/09/1951
Hiệu lực:
30/09/1951
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
30/09/1951
Hiệu lực:
01/07/1951
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
05/12/1951
Hiệu lực:
05/12/1951
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
10/12/1951
Hiệu lực:
10/12/1951
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ