Sắc lệnh 69-SL Về việc sáp nhập vào bộ Canh nông tất cả các cơ quan canh nông, thú y, mục súc, ngư nghiệp, lâm chính và nông nghiệp tín dụng

Số, ký hiệu 69-SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 01/12/1945
Ngày hiệu lực 16/12/1945
Ngày đăng công báo 15/12/1945
Nguồn thu nhập Công báo số 14/1945;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Chức danh Chủ tịch Chính phủ liên hiệp
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 69-SL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 1 tháng 12 năm 1945

SẮC LỆNH

Sáp nhập vào Bộ Canh nông tất cả các cơ quan Canh nông, Thú y, Mục súc, Ngư nghiệp, Lâm chính và Nông nghiệp tín dụng

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA,

Chiếu theo quyết nghị ngày 14 tháng 11 năm 1945 của hội đồng Chính phủ lập bộ Canh nông;
Theo lời đề nghị của Bộ trưởng bộ Canh nông;
Sau khi hội đồng Chính phủ đã thoả hiệp,

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ 1: Tất cả các cơ quan: canh nông, thú y, mục súc, ngư nghiệp, lâm chính và nông nghiệp tín dụng (hợp tác xã và nông phổ ngân hàng) trong toàn cõi Việt Nam từ nay thuộc bộ Canh nông.

Điều thứ 2: Các cơ quan trên này sẽ tổ chức theo nghị định của bộ Canh nông.

Điều thứ 3: Bộ trưởng bộ Quốc dân Kinh tế, Bộ trưởng bộ Canh nông có uỷ nhiệm thi hành sắc lệnh này.

 

TM. CHÍNH PHỦ LÂM THỜI
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI
 
 

 
Hồ Chí Minh

 

Chủ tịch Chính phủ liên hiệp

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
30/08/1945
Hiệu lực:
30/08/1945
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
05/09/1945
Hiệu lực:
20/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
05/09/1945
Hiệu lực:
20/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
05/09/1945
Hiệu lực:
20/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
06/09/1945
Hiệu lực:
21/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
07/09/1945
Hiệu lực:
22/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
23/11/1945
Hiệu lực:
08/12/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
24/11/1945
Hiệu lực:
09/12/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
28/11/1945
Hiệu lực:
12/12/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
30/11/1945
Hiệu lực:
15/12/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ