Sắc lệnh 7 Về việc để sự buôn bán và chuyên trở thóc gạo được tự do trong toàn hạt Bắc bộ

Số, ký hiệu 7
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 05/09/1945
Ngày hiệu lực 20/09/1945
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 1/1945;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Chức danh Bộ trưởng
Người ký Võ Nguyên Giáp
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 7
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 5 tháng 9 năm 1945

SẮC LỆNH

Số 7 ngày 5 tháng 9 năm 1945

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Xét tình hình kinh tế quốc gia và riêng về vấn đề thóc gạo;

Xét tờ trình của ông Bộ trưởng Bộ Quốc dân Kinh tế;

RA SẮC LỆNH

Khoản thứ nhất: Tất cả các thể lệ thi hành từ trước đến nay về sự buôn bán và chuyên chở thóc gạo, đều bãi đi hết;

Khoản thứ hai: Sự buôn bán và chuyên chở thóc gạo trong toàn hạt Bắc Bộ Việt Nam được hoàn toàn tự do.

Khoản thứ ba: Từ nay bao nhiêu số thóc gạo Chính phủ cần dùng vào việc công sẽ mua thẳng của tư gia.

Khoản thứ tư: Kẻ nào tích trữ thóc gạo, mưu sự đầu cơ, xét ra có phương hại đến nền kinh tế, sẽ bị nghiêm phạt theo quân luật và gia sản sẽ bị tịch thu.

Khoản thứ năm: Việc thi hành nghị định này, giao cho các ông Bộ trưởng các Bộ Kinh tế, Nội vụ và Tư pháp.

 

Võ Nguyên Giáp

(Đã ký)

 

 

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Võ Nguyên Giáp

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
30/08/1945
Hiệu lực:
30/08/1945
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
05/09/1945
Hiệu lực:
20/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
05/09/1945
Hiệu lực:
20/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
05/09/1945
Hiệu lực:
20/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
06/09/1945
Hiệu lực:
21/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
07/09/1945
Hiệu lực:
22/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ