Sắc lệnh 70/SL Về việc ủy cho các UBKCHC Liên khu quyền cho miễn thuế hay giảm thuế nông nghiệp năm 1951

Số, ký hiệu 70/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 10/12/1951
Ngày hiệu lực 10/12/1951
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 11/1951;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà
Chức danh Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 70/SL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 1951

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

SỐ 70/SL NGÀY 10 THÁNG 12 NĂM 1951

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu điều lệ tạm thời thuế nông nghiệp ban hành do sắc lệnh số 40-SL ngày 15-7-1951;

Theo tờ trình của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Theo nghị quyết của Hội đồng Chính phủ;

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Về vụ thuế nông nghiệp 1951. các UBKCHC Liên khu được uỷ quyền quyết định miễn thuế hoặc giảm thuế khi vùng được miễn thuế giảm thuế không quá phạm vi một huyện.

Điều 2

Bộ trưởng Bộ Tài chính chiểu sắc lệnh thi hành.

 

Chủ tịch nước

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
30/09/1951
Hiệu lực:
30/09/1951
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
30/09/1951
Hiệu lực:
30/09/1951
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
30/09/1951
Hiệu lực:
01/07/1951
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
05/12/1951
Hiệu lực:
05/12/1951
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
10/12/1951
Hiệu lực:
10/12/1951
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
25/12/1951
Hiệu lực:
25/12/1951
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ