Sắc lệnh 71-SL Về việc bổ khuyết điều thứ 11chương 5 đạo Sắc lệnh ngày 17 tháng 10 năm 1945 về thể lệ tổng tuyển cử

Số, ký hiệu 71-SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 02/12/1945
Ngày hiệu lực 17/12/1945
Ngày đăng công báo 15/12/1945
Nguồn thu nhập Công báo số 14/1945;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Chức danh Chủ tịch Chính phủ liên hiệp
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 71-SL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 2 tháng 12 năm 1945

 

SẮC LỆNH

Bổ khuyết điều thứ 11, chương 5, đạo sắc lệnh ngày 17 tháng 10 năm 1945 về thể lệ tổng tuyển cử.

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI VIÊT NAM DÂN CHỦ CÔNG HÒA

Chiếu theo sắc lệnh số 14 ngày 8 tháng 9 năm 1945 mở cuộc tổng tuyển cử để bầu Quốc dân đại hội;
Chiếu theo sắc lệnh số 39 ngày 26 tháng 9 năm 1945 lập một Uỷ ban dự thảo thể lệ cuộc tổng tuyển cử;
Chiếu chi sắc lệnh số 51 ngày 17 tháng 10 năm 1945 định thể lệ tổng tuyển cử;
Sau khi hội đồng Chính phủ đã thoả thuận,

RA SẮC LỆNH:

Điều 1: Điều thứ II, chương thứ 5, sắc lệnh 51 ngày 17 tháng 10 năm 1945 về thể lệ tổng tuyển cử, nay bổ khuyết như sau này;

“Điều thứ 2 ”.

.............................................................................................................

.............................................................................................................

“Vì sự giao thông hiện thời khó khăn, người ứng cử có thể gửi đơn ứng cử “ngay cho Uỷ ban Nhân dân nơi mình trú ngụ, và yêu cầu Ủy ban Nhân dân ấy “điện cho Ủy ban Nhân dân nơi mình xin ứng cử. Đơn và giấy chứng thực đủ điều “kiện sẽ do Uỷ ban Nhân dân nơi trú ngụ chuyển sau cho Uỷ ban Nhân dân nơi “ứng cử”

Điều 2: Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng bộ Tuyên truyền phụ trách thi hành sắc lệnh này.

TIẾP KÝ :
BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
Võ Nguyên Giáp

TM. CHÍNH PHỦ LÂM THỜI
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI
Hồ Chí Minh

 

Chủ tịch Chính phủ liên hiệp

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
30/08/1945
Hiệu lực:
30/08/1945
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
05/09/1945
Hiệu lực:
20/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
05/09/1945
Hiệu lực:
20/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
05/09/1945
Hiệu lực:
20/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
06/09/1945
Hiệu lực:
21/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
07/09/1945
Hiệu lực:
22/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
24/11/1945
Hiệu lực:
09/12/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
28/11/1945
Hiệu lực:
12/12/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
30/11/1945
Hiệu lực:
15/12/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ