Sắc lệnh 72 Về việc bổ khuyết bảng số đại biểu từng tỉnh và thành phố đính theo Sắc lệnh ngày 17 tháng 10 năm 1945 về cuộc tổng tuyển cử

Số, ký hiệu 72
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 02/12/1945
Ngày hiệu lực 17/12/1945
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 14/1945;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Chức danh Chủ tịch Chính phủ liên hiệp
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 72
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 2 tháng 12 năm 1945

SẮC LỆNH

Số 72 ngày 2 tháng 12 năm 1945

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu theo Sắc lệnh số 51 ngày 17 tháng 10 năm 1945 về cuộc tổng tuyển cử đề bầu đại biểu dự vào Quốc dân đại hội,

RA SẮC LỆNH

Điều thứ nhất: Bảng số đại biểu từng tỉnh và thành phố đính theo sắc lệnh kể trên sẽ bổ khuyết như sau này:

Số TT

Tên các tỉnh

Số đại biểu

 

và thành phố

Toàn tỉnh

Chung cho VN và các dân tộc thiểu số

Riêng cho các dân tộc thiểu số

37

38

38-b

39

Huế (thêm):

Đà Nồng

Không thay đổi

2

1

2

1

 

 

Tổng cộng

330

300

30

Điều thứ hai: Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền phụ trách thi hành Sắc lệnh này.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

Chủ tịch Chính phủ liên hiệp

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
30/08/1945
Hiệu lực:
30/08/1945
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
05/09/1945
Hiệu lực:
20/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
05/09/1945
Hiệu lực:
20/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
05/09/1945
Hiệu lực:
20/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
06/09/1945
Hiệu lực:
21/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
07/09/1945
Hiệu lực:
22/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
28/11/1945
Hiệu lực:
12/12/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
30/11/1945
Hiệu lực:
15/12/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
17/12/1945
Hiệu lực:
01/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ