Sắc lệnh 72/SL Về việc thành lập Sở Vận tải thuộc bộ Giao thông Công chính

Số, ký hiệu 72/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 25/12/1951
Ngày hiệu lực 25/12/1951
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 11/1951;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà
Chức danh Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 72/SL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 1951

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

SỐ 72/SL NGÀY 25 THÁNG 12 NĂM 1951

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh số 50 - Sl ngày 13-4-1946 tổ chức Bộ Giao thông Công chính;

Chiểu sắc lệnh số 104 - Sl ngày 1-1-1948 sửa đổi do sắc lệnh số 9 - SL ngày 25-2-1949 quy định chế độ doanh nghiệp quốc gia;

Chiểu sắc lệnh số 7 - SL ngày 20-1-1950 tổ chức Văn phòng các Bộ và các cơ quan trực thuộc các Bộ;

Theo đề nghị của Ông Bộ trưởng Bộ Giao thông Công chính;

Theo quyết nghị của Hội đồng Chính phủ;

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Nay thành lập Sở Vận tải thuộc Bộ Giao thông Công chính.

Điều 2

Sở vận tải là một doanh nghiệp quốc gia có nhiệm vụ tổ chức việc của quốc gia, hướng dẫn các tổ chức vận tải của nhân dân, theo chính sách và kế hoạch kinh tế tài chính của Chính phủ.

Điều 3

Bộ trưởng Bộ Giao thông Công chính sẽ quy định bằng nghị định tổ chức Sở Vận tải.

Điều 4

Bộ trưởng Bộ Giao thông Công chính chiểu sắc lệnh thi hành.

 

Chủ tịch nước

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
30/09/1951
Hiệu lực:
30/09/1951
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
30/09/1951
Hiệu lực:
01/07/1951
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
05/12/1951
Hiệu lực:
05/12/1951
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
10/12/1951
Hiệu lực:
10/12/1951
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
10/12/1951
Hiệu lực:
10/12/1951
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ