Sắc lệnh 72/SL Về việc lập một Hội đồng Tư luật

Số, ký hiệu 72/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 18/06/1949
Ngày hiệu lực 18/06/1949
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 6/1949;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà
Chức danh Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 72/SL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 1949

SẮC LỆNH

SỐ 72 NGÀY 18 THÁNG 6 NĂM 1949

CHỦ TỊCH

NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh ngày 10-10-1945 tạm giữ các luật lệ hiện hành ở Việt Nam để thi hành cho đến khi ban hành những bộ luật cho toàn cõi Việt Nam;

Xét rằng việc ban hành những bộ luật mới cho toàn quốc có tinh thần dân chủ và hợp với tình trạng xã hội mới của nước Việt Nam dân chủ Công hoà là cần thiết;

 

Theo quyết nghị của Hội đồng Chính phủ sau khi ban Thường trực Quốc hội thoả thuận;

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Nay lập một Hội đồng tư luật, có nhiệm vụ thảo những dự án luật cho nước Việt Nam;

Điều 2

Cử các vị kể tên sau đây làm hội viên Hội đồng tư luật:

Cụ Phạm Bá Trực

Bà Lê Thị Xuyên

Ông Phan Anh

Phạm Văn Bạch

Lê Trung Chánh

Trường Chinh

Đỗ Đức Dực

Nguyễn Xuân Dương

Hồ Đắc Điền

Võ Nguyên Giám

Trần Văn Giầu

Vũ Như Giới

Phạm Học Hải

Dương Đức Hiền

Vũ Đình Hoè

Nguyễn Văn Hương

Nguyễn Văn Huyền

Vũ Trọng Khánh

Trần Kiên Lý

Nguyễn Khoa Phong

Trần Phong Quế

Nguyễn Văn Tạo

Đinh Gia Trinh

Trần Công Tường.

Điều 3

Hội đồng tư luật có tư cách để giao thiệp với các toà án, các cơ quan của Chính phủ và các đoàn thể để sưu tầm tài liệu dùng vào công việc nghiên cứu và điều tra.

Điều 4

Bộ trưởng Bộ Tư pháp được uỷ nhiệm tổ chức và xếp đặt công việc Hội đồng Tư luật.

Điều 5

Ông Bộ trưởng Bộ Tư pháp chiểu sắc lệnh thi hành.

 

Chủ tịch nước

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
18/06/1949
Hiệu lực:
18/06/1949
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/06/1949
Hiệu lực:
18/06/1949
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/06/1949
Hiệu lực:
18/06/1949
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/06/1949
Hiệu lực:
11/06/1949
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/06/1949
Hiệu lực:
18/06/1949
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ