Sắc lệnh 73/SL Về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Mai giữ chức Giám đốc Sở vận tải thuộc Bộ giao thông công chính

Số, ký hiệu 73/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 25/12/1951
Ngày hiệu lực 25/12/1951
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Hồ sơ số Q011-H002A/LTQG;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà
Chức danh Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 73/SL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 1951

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

SỐ 73/SL NGÀY 25 THÁNG 12 NĂM 1951

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh số 50 - Sl ngày 13-4-1946 tổ chức Bộ Giao thông Công chính;

Chiểu sắc lệnh số 104 - Sl ngày 1-1-1948 sửa đổi do sắc lệnh số 9 - SL ngày 25-2-1949 quy định chế độ doanh nghiệp quốc gia;

Chiểu sắc lệnh số 7 - SL ngày 20-1-1950 tổ chức Văn phòng các Bộ và các cơ quan trực thuộc các Bộ;

Chiểu sắc lệnh số 72 - SL ngày 25-12-1951 lập Sở Vận tải;

Theo đề nghị của Ông Bộ trưởng Bộ Giao thông Công chính được Hội đồng Chính phủ thông qua;

Theo nghị quyết của Hội đồng Chính phủ;

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Nay bổ nhiệm Ông Nguyễn Hữu Mai, giữ chức Giám đốc Sở Vận tải thuộc Bộ Giao thông Công chính.

Điều 2

Bộ trưởng Bộ Giao thông Công chính chiểu sắc lệnh thi hành.

 

Chủ tịch nước

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
30/09/1951
Hiệu lực:
01/07/1951
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
05/12/1951
Hiệu lực:
05/12/1951
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
10/12/1951
Hiệu lực:
10/12/1951
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
10/12/1951
Hiệu lực:
10/12/1951
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
25/12/1951
Hiệu lực:
25/12/1951
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
10/01/1952
Hiệu lực:
10/01/1952
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ