Sắc lệnh 75 Về việc tổ chức Bộ tài chính

Số, ký hiệu 75
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 29/05/1946
Ngày hiệu lực 13/06/1946
Ngày đăng công báo 08/06/1946
Nguồn thu nhập Công báo số 23/1946;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Chức danh Chủ tịch
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 75
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 1946

SẮC LỆNH

Số 75 ngày 29 tháng 5 năm 1946

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu chi Sắc lệnh số 57 ngày 3/5/46 ấn định quy tắc tổ chức cán bộ;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Sau khi được Hội đồng Chánh phủ thoả thuận;

 

SẮC LỆNH:

Điều thứ nhất:

Bộ Tài chính gồm có:

A- Văn phòng

B- Các phòng sự vụ

C- Các nha

D- Các cơ quan phụ thuộc

E- Nha Thanh tra Tài chính

F- Ban cố vấn chuyên môn

Điều thứ hai

Trong Văn phòng có phòng bí thư.

a) Phòng bí thư: Nhiệm vụ: tiếp kiến, báo chí, công văn mật, quỹ dự bị.

Phòng bí thư đặt dưới quyền một Bí thư.

b) Văn phòng: Nhiệm vụ: nhận và phân phát công văn tập trung các việc đặc cách, công tác có tính cách chính trị, tham khảo chế độ và cấn đề tài chính.

Văn phòng đặt dưới quyền điều khiển của một Đổng lý Văn phòng. Nếu cần, sẽ có một hay hai Tham chính Văn phòng giúp việc.

Điều thứ ba

Các phòng sự vụ: có tám phòng sự vụ:

1- Phòng nhất: công văn thưởng, thư viện, nhân viên, dụng cụ.

2- Phòng nhì: Ngân sách

3- Phòng ba: kế toán

4- Phòng tư: tế chế, ngân khố. công khai, ngân hàng

5- Phòng năm: lương bổng, hưu bổng

6- Phòng sáu: thuê khoá và các nguồn lợi tức Quốc gia

7- Phòng Bảy: Pháp chế và tố tụng

Một nghị định của Bộ trưởng Bộ Tài chính sẽ ấn định rõ rệt nhiệm vụ các phòng sự vụ nói trên./.

 

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
08/09/1945
Hiệu lực:
23/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/01/1946
Hiệu lực:
29/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/01/1946
Hiệu lực:
30/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/01/1946
Hiệu lực:
02/02/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
29/05/1946
Hiệu lực:
13/06/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
29/05/1946
Hiệu lực:
13/06/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
29/05/1946
Hiệu lực:
13/06/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
29/05/1946
Hiệu lực:
29/05/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
29/05/1946
Hiệu lực:
13/06/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ