Sắc lệnh 75 Về việc trưng tập công chức

Số, ký hiệu 75
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 17/12/1945
Ngày hiệu lực 01/01/1946
Ngày đăng công báo 29/12/1945
Nguồn thu nhập Công báo số 16/1945;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Chức danh Chủ tịch Chính phủ liên hiệp
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 75
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 1945

SẮC LỆNH

Số 75VN/CC ngày 17 tháng 12 năm 1945

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu chi Sắc lệnh số 68 ngày 30 tháng 11 năm 1945, định thể lệ về việc trưng dụng, trưng thu và trưng tập,

Xét vì trong thời kỳ kháng chiến, cần phải động viên tất cả các lực lượng,

Chiểu theo lời đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

Sau khi Hội đồng Chính phủ đã thoả thuận,

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ nhất: Trong thời kỳ kháng chiến và cho tới khi có lệnh mới, tất cả viên chức tòng sự tại các Công sở trong toàn cõi Việt Nam, đều coi như bị trưng tập: trừ khi được lệnh trên cho phép nghỉ việc, các viên chức bất cứ thuộc hạng nào đều phải giữ chức vụ mình ở nơi đương làm việc, và khi nào nhận được lệnh trên bổ dụng đi nơi khác, đều phải đi nhậm chức ngay ở nơi đó.

Điều thứ hai: Khi viên chức tòng sự tại một công sở thuộc Bộ nào không tuân theo Sắc lệnh này, sẽ bị truy tố trước Toà án, do đề nghị của Bộ trưởng Bộ ấy, sau khi thoả hiệp cùng Bộ trưởng Bộ Nội vụ, để trừng phạt theo Điều thứ 12 nói trong Sắc lệnh số 68, ngày 30 tháng 11 năm 1945.

Điều thứ ba: Các Bộ trưởng các Bộ chịu uỷ nhiệm thi hành Sắc lệnh này.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

Chủ tịch Chính phủ liên hiệp

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
30/08/1945
Hiệu lực:
30/08/1945
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
05/09/1945
Hiệu lực:
20/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
05/09/1945
Hiệu lực:
20/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
05/09/1945
Hiệu lực:
20/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
06/09/1945
Hiệu lực:
21/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
07/09/1945
Hiệu lực:
22/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ