Sắc lệnh 76/SL Về việc phát hành loại tem thơ 100đ

Số, ký hiệu 76/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 15/01/1952
Ngày hiệu lực 15/01/1952
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 1/1952;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà
Chức danh Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 76/SL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 15 tháng 1 năm 1952

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH PHỦ NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

SỐ 76/SL NGÀY 15 THÁNG 1 NĂM 1952

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh số 50 ngày 23-4-1946 tổ chức Bộ Giao thông Công chính ;

Chiểu sắc 23/SL ngày 14-5-1951 cho phép Bộ Giao thông Công chính phát hành loại tem thơ kiểu "Chủ tịch Hồ Chí Minh" ;

Theo tờ trình của Bộ trưởng Bộ Giao thông Công chính ;

Theo nghị quyết của Hội đồng Chính phủ sau khi Ban thường trực Quốc hội thoả thuận,

RA SẮC LỆNH :

Điều 1- Điều 1 sắc lệnh số 23-SL ngày 14 tháng 5 năm 1951 nay sửa đổi như sau:

"Điều 1 mới- Bộ Giao thông Công chính được phép phát hành năm triệu tem thơ kiểu "Chủ tịch Hồ Chí Minh", mỗi cái giá 100 đồng".

Điều 2- Nay bãi bỏ điều 2 Sắc lệnh số 23-SL ngày 14 tháng 5 năm 1951.

Điều 3- Bộ trưởng Bộ Giao thông Công chính triệu sắc lệnh thi hành.

 

 

 

 

Chủ tịch nước

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
25/12/1951
Hiệu lực:
25/12/1951
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
10/01/1952
Hiệu lực:
10/01/1952
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/01/1952
Hiệu lực:
15/01/1952
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ