Sắc lệnh 76/SL Về việc tổ chức Đại đoàn độc lập

Số, ký hiệu 76/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 26/08/1947
Ngày hiệu lực 26/08/1947
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Hồ sơ số Q005-H00IA/LTQG;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Chức danh Chủ tịch Chính phủ
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 76/SL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 1947

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

SỐ 76 NGÀY 26 THÁNG 8 NĂM 1947

Chiểu quyết nghị của Quốc hội Việt Nam ấn định quyền hạn vị Chủ tịch Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hoà,

Chiểu sắc lệnh số 47-SL ngày 1-5-47 tổ chức Bộ Tổng Chỉ huy,

Chiểu đề nghị của ông Tổng chỉ huy Quân đội Quốc gia Việt Nam, ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng y hiệp;

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Nay tổ chức trong Quân đội Quốc gia Việt Nam một Đại đoàn, lấy tên là Đại đoàn Độc lập.

Điều 2

Đại đoàn Độc lập có các đơn vị chiến đấu, do ông tổng chỉ huy Quân đội Quốc gia ấn định, và đặt dưới quyền điều khiển của 1 ban chỉ huy.

Điều 3

Ban chỉ huy Đại đoàn Độc lập do sắc lệnh chỉ định.

Điều 4

Chi tiết tổ chức Đại đoàn bộ sẽ do nghị định Bộ Tổng chỉ huy và Bộ Quốc phòng ấn định.

Điều 5

Ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và ông Tổng chỉ huy Quân đội Quốc gia Việt Nam chiểu sắc lệnh thi hành.

 

Chủ tịch Chính phủ

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
08/09/1945
Hiệu lực:
23/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/01/1946
Hiệu lực:
29/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/01/1946
Hiệu lực:
30/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/01/1946
Hiệu lực:
02/02/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
17/08/1947
Hiệu lực:
17/08/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
17/08/1947
Hiệu lực:
17/08/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
23/08/1947
Hiệu lực:
23/08/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
23/08/1947
Hiệu lực:
23/08/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ