Sắc lệnh 77/SL Về việc cử ông Hoàng Văn Thái, Tổng tham mưu trưởng kiêm chức Đại đoàn trưởng Đại đoàn độc lập

Số, ký hiệu 77/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 26/08/1947
Ngày hiệu lực 26/08/1947
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Hồ sơ số Q005-H00IA/LTQG;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Chức danh Chủ tịch Chính phủ
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 77/SL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 1947

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

SỐ 77 NGÀY 26 THÁNG 8 NĂM 1947

Chiểu sắc lệnh số 34 ngày 23-3-46 tổ chức Bộ Quốc phòng;

Chiểu sắc lệnh số 71 ngày 22-5-46 ấn định quy tắc lục quân;

Chiểu sắc lệnh số 76-SL ngày 26-8-47 tổ chức Đại đoàn Độc lập;

Chiểu đề nghị của ông Tổng chỉ huy Quân đội Quốc gia và ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng y hiệp,

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ 1

Ông Hoàng Văn Thái, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Quốc gia Việt Nam, nay kiêm chức Đại đoàn Trưởng Đại đoàn Độc lập.

Điều thứ 2

Ông Nguyễn Lâm Kính, nguyên Tham mưu Trưởng chiến khu 2, nay bổ nhiệm chức Đại Đoàn phó Đại Đoàn Độc lập.

Điều thứ 3

Ông Lê Vinh Quốc, nguyên chính trị viên Trung đoàn 147, nay bổ nhiệm chức chính trị viên Đại Đoàn Độc lập.

Điều thứ 4

Những việc bổ nhịêm này thi hành kể từ ngày ký sắc lệnh.

Điều thứ 5

Ông Tổng chỉ huy Quân đội Quốc gia và ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chiểu sắc lệnh thi hành.

 

Chủ tịch Chính phủ

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
08/09/1945
Hiệu lực:
23/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/01/1946
Hiệu lực:
29/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/01/1946
Hiệu lực:
30/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/01/1946
Hiệu lực:
02/02/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
17/08/1947
Hiệu lực:
17/08/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
17/08/1947
Hiệu lực:
17/08/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
23/08/1947
Hiệu lực:
23/08/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
23/08/1947
Hiệu lực:
23/08/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
26/08/1947
Hiệu lực:
26/08/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
29/08/1947
Hiệu lực:
29/08/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ