Sắc lệnh 77B Về việc uỷ cho Uỷ ban nhân dân Nam Bộ quyền ân giảm định trong Điều thứ 3 Sắc lệnh ngày 13 tháng 9 năm 1945 thiết lập các toà án quân sự

Số, ký hiệu 77B
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 24/12/1945
Ngày hiệu lực 08/01/1946
Ngày đăng công báo 12/02/1946
Nguồn thu nhập Công báo số 2/1946;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Chức danh Chủ tịch Chính phủ liên hiệp
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 77B
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 1945

SẮC LỆNH

Về việc ủy quyền cho ủy nam nhân dân Nam bộ quyền ân giảm định trong điều thứ 3 sắc lệnh ngày 13 tháng 09 năm 1945 thiết lập các Tòa án quân sự của Chủ tịch chính phủ lâm thời số 77B ngày 24 tháng 12 năm 1945

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu chi điện tín của Uỷ ban nhân dân Nam bộ yêu cầu Chính phủ uỷ cho Uỷ ban nhân dân Nam bộ quyền ân giảm án xử tử do Toà án quân sự tuyên,

Chiểu chi Sắc lệnh ngày 13-9-1945 thiết lập các toà án quân sự,

Chiểu chi tình thế đặc biệt hiện thời trong Nam kỳ,

Chiểu theo lời đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp,

Sau khi Hội đồng Chính phủ đã bàn luận ngày 24-12-1945,

RA SẮC LỆNH:

Điều I: Chủ tịch Chính phủ lâm thời nước Việt Nam dân chủ cộng hoà uỷ quyền ân giảm định trong Điều thứ 3 Sắc lệnh ngày 13 tháng 9 dương lịch năm 1945, cho Ban Thường vụ Uỷ ban nhân dân Nam bộ.

Vậy nếu Toà án quân sự tại Nam bộ tuyên án xử tử thì tội nhân có quyền đệ đơn lên Uỷ ban nhân dân Nam bộ xin ân giảm. Bản án sẽ hoãn thi hành chờ quyết nghị của Ban Thường vụ Uỷ ban nhân dân Nam bộ.

Những quyết nghị cho hay không cho ân giảm của Ban Thường vụ Uỷ ban nhân dân Nam bộ sẽ coi như là quyết nghị của Chủ tịch Chính phủ.

Điều II: Các ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ và Bộ Tư pháp, Uỷ ban nhân dân Nam bộ chiểu Sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

Chủ tịch Chính phủ liên hiệp

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
30/08/1945
Hiệu lực:
30/08/1945
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
05/09/1945
Hiệu lực:
20/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
05/09/1945
Hiệu lực:
20/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
05/09/1945
Hiệu lực:
20/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
06/09/1945
Hiệu lực:
21/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
07/09/1945
Hiệu lực:
22/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
17/12/1945
Hiệu lực:
01/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
17/12/1945
Hiệu lực:
01/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/12/1945
Hiệu lực:
18/12/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
21/12/1945
Hiệu lực:
05/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
28/12/1945
Hiệu lực:
28/12/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ