Sắc lệnh 78 Về việc đặt một khoản phụ cấp đặc biệt tạm thời

Số, ký hiệu 78
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 17/09/1947
Ngày hiệu lực 17/09/1947
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Hồ sơ số Q005-H00IA/LTQG;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Chức danh Chủ tịch Chính phủ
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 78
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 1947

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

SỐ 78-SL NGÀY 4 THÁNG 9 NĂM 1947

Chiểu theo những thể lệ hiện hành ấn định lương bổng và sinh hoạt phí cho các nhân viên giúp việc Chính phủ ;

Chiểu theo giá sinh hoạt hiện thời ;

Theo lời đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Tài chính và sau khi Hội đồng Chính phủ đã thoả hiệp ;

Ra sắc lệnh :

Điều 1

Nay đặt một khoản phụ cấp đặc biệt tạm thời cho tất cả các nhân viên giúp việc Chính phủ được lĩnh sinh hoạt phí hay lương bổng hàng tháng kể say đây :

a) Nhân viên các Bộ (kể cả Ban Thường trực Quốc hội, Bộ trưởng, Thủ trưởng, Đổng lý, Tham chính, v.v...), nhân viên các Uỷ ban Hành chính và Uỷ ban Kháng chiến các cấp (từ cấp huyện trở lên) lĩnh sinh hoạt phí hàng tháng ;

b) Công chức ( chính ngạch, công nhật, làm có hợp đồng, làm tạm thời, lao động, công nhân, kể cả những nhân viên thuộc ngạch công chức của Bộ Quốc phòng) lĩnh lương bổng hành tháng bằng " phiếu lương bổng".

Điều 2

Phụ cấp đặc bịêt tạm thời tính theo bảng sau này :

Bảng phụ cấp đặc biệt tạm thời hàng tháng

công Phụ cấp hàng tháng trả cho nhân viên (phụ cấp chính)

bổng theo giá 1 tạ gạo tẻ bán trên thị trường

tháng ương Từ 250đ Từ 350đ Từ 450đ Từ 550đ Từ 659đ Từ 750đ Từ 850đ Từ 950 Trên

đến 349 đến 449 đến 549 đến 649 đến 749 đến 849 đến 949 đến 1000 1000đ 0đ 0 đ 5 đ 10 đ 15 đ 20 đ 25 đ 30 đ 35 đ 40 đ 1.000đ 5 10 15 20 25 30 35 40 45 800 10 15 20 25 30 35 40 45 50 600 20 35 50 65 80 95 110 125 140 400 30 45 60 75 90 105 120 135 150

- Phụ cấp cho vợ : một nửa (1/2) phụ cấp chính

- Phụ cấp cho mỗi con : (1/3) phụ cấp chính

Điều 3

Phụ cấp đặc biệt tạm thời được tính ngoài số lương bổng hay sinh hoạt phí hàng tháng (ghi trong phiếu lương bổng).

Điều 4

Một thông tư liên Bộ Tài chính - Nội vụ sẽ ấn định chi tiết thi hành sắc lệnh này.

Điều 5

Sắc lệnh này sẽ thi hành kể từ ngày mồng 1 tháng 9 năm 1947

Điều 6

Các ông Bộ trưởng các Bộ và Chủ tịch Uỷ ban hành chính các khu chiểu sắc lệnh thi hành.

Ngày 17 tháng 3 năm 1947

Chủ tịch Chính phủ

Việt Nam dân chủ cộng hòa

Hồ Chí Minh

 

 

Chủ tịch Chính phủ

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
08/09/1945
Hiệu lực:
23/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/01/1946
Hiệu lực:
29/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/01/1946
Hiệu lực:
30/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/01/1946
Hiệu lực:
02/02/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
03/09/1947
Hiệu lực:
09/03/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
04/09/1947
Hiệu lực:
09/04/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
04/09/1947
Hiệu lực:
09/04/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
07/09/1947
Hiệu lực:
09/07/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
17/09/1947
Hiệu lực:
17/09/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ