Sắc lệnh 78 Về việc thiết lập "Uỷ ban nghiên cứu kế hoạch kiến thiết"

Số, ký hiệu 78
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 31/12/1945
Ngày hiệu lực 15/01/1946
Ngày đăng công báo 12/01/1946
Nguồn thu nhập Công báo số 2/1946;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Chức danh Chủ tịch Chính phủ liên hiệp
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 78
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 1945

SẮC LỆNH

Số 78 ngày 31 tháng 12 năm 1945

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Xét rằng ngay khi lo việc kháng chiến Chính phủ đã bắt đầu việc kiến quốc, nhưng sự kiến quốc cần phải có một chương trình cụ thể được nghiên cứu một cách kỹ càng.

Theo lời đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sau khi đã trao đổi ý kiến với nhiều nhà trí thức, chuyên môn và thân sĩ,

Sau khi Hội đồng Chính phủ đã thoả thuận,

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ nhất: Nay lập một Uỷ ban gọi là "Uỷ ban nghiên cứu kế hoạch kiến thiết" có nhiệm vụ:

- Nghiên cứu một kế hoạch thiết thực để kiến thiết quốc gia về các ngành kinh tế, tài chính, hành chính, xã hội, văn hoá và thảo ra những đề án kiến thiết đưa lên Chính phủ.

Điều thứ hai: Uỷ ban nghiên cứu kế hoạch kiến thiết gồm có những vị sau này:

Phan Anh

Trịnh Văn Bình

Cù Huy Cận

Kha Văn Can

Đinh Quang Chiêu

Nguyễn Xuân Dương

Bùi Bằng Đoàn

Phạm Văn Đồng

Hoàng Minh Giám

Võ Nguyên Giáp

Trần Văn Giàu

Nguyễn Mạnh Hà

Hoàng Xuân Hán

Vũ Văn Hiến

Phạm Khắc Hoè

Vũ Đình Hoè

Nguyễn Phú Hữu

Nguyễn Văn Huyên

Hồ Ta Khanh

Vũ Ngọc Khuê

Cô Tâm Kinh

Phan Tư Lang

Hồ Đắc Liên

Nguyễn Tường Long

Nguyễn Văn Luyện

Đặng Thái Mai

Nguyễn Huy Mẫn

Phan Mỹ

Hoàng Hữu Nam

Trần Đình Nam

Nguyễn Như Quý

Lê Hữu Sơn

Nguyễn Trọng Tam

Phạm Thiều

Đặng Phúc Thông

Nguyễn Đình Thu

Bà Vĩnh Thuỵ

Hoàng Đạo Thuý

Hoàng Tích Try

Văn Võ Văn

Điều thứ ba: Số uỷ viên có thể tăng thêm và những uỷ viên ấy sẽ do Uỷ ban giới thiệu lên Chính phủ chuẩn y.

Điều thứ tư: Các Bộ trưởng và Thứ trưởng đều là uỷ viên của "Uỷ ban nghiên cứu kế hoạch kiến quốc:.

Điều thứ năm: Uỷ ban sẽ lập ra những tiểu ban chuyên môn và có thể lấy người thêm vào các tiểu ban ấy.

Điều thứ sáu: Uỷ ban nghiên cứu kế hoạch kiến quốc đặt dưới quyền điều khiển của Chủ tịch Chính phủ.

Điều thứ bảy: Uỷ ban nghiên cứu kế hoạch kiến quốc có quyền giao thiệp với tất cả các Bộ và các Công sở để thu tập tài liệu và sẽ được Chính phủ giúp về tài chính và nhân viên.

Điều thứ tám: Các Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính thi hành Sắc lệnh này.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

Chủ tịch Chính phủ liên hiệp

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
30/08/1945
Hiệu lực:
30/08/1945
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
05/09/1945
Hiệu lực:
20/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
05/09/1945
Hiệu lực:
20/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
05/09/1945
Hiệu lực:
20/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
06/09/1945
Hiệu lực:
21/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
07/09/1945
Hiệu lực:
22/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/12/1945
Hiệu lực:
18/12/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
21/12/1945
Hiệu lực:
05/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
28/12/1945
Hiệu lực:
28/12/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
31/12/1945
Hiệu lực:
15/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ