Sắc lệnh 78/SL Về việc ấn định thành phần UBKC khu và cách chỉ định các uỷ viên trong uỷ ban kháng chiến khu

Số, ký hiệu 78/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 03/09/1947
Ngày hiệu lực 09/03/1947
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Hồ sơ số Q005-H00IA/LTQG;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Chức danh Chủ tịch Chính phủ
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 78/SL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 3 tháng 9 năm 1947

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

SỐ 78 NGÀY 3 THÁNG 9 NĂM 1947

Chiểu sắc lệnh số 63 ngày 29-11-45 và sắc lệnh số 77 ngày 21-12-45 tổ chức chính quyền nhân dân và các Uỷ ban hành chính,

Chiểu sắc lệnh số 1 SL ngày 18-12-46 thành lập các Uỷ ban Bảo vệ và thông lệnh liên bộ số 6-NV/CT ngày 28-12-46 thi hành sắc lệnh ấy.

Chiểu sắc lệnh số 3-NV/SL ngày 19-12-46 tạm hoãn các cuộc tuyển cử vào Hội đồng nhân dân và Uỷ ban Hành chính.

Chiểu sắc lệnh số 34-SL ngày 19-3-47 và sắc lệnh số 58-SL ngày 28-3-47 sửa đổi sắc lệnh 1-SL ngày 18-12-46.

Chiểu quyết định của Hội đồng Chính phủ trong những phiên họp ngày 5 và 19-7-47 và 17-8-47.

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Uỷ ban kháng chiến Khu gồm 5 uỷ viên:

Một uỷ viên đại biểu quân sự,

Một uỷ viên đại biểu hành chính;

Ba uỷ viên đại biểu nhân dân.

Điều 2

Các uỷ viên trong Uỷ ban hành chính Khu do sắc lệnh chỉ định:

Uỷ viên hành chính và uỷ viên nhân dân thì theo đề nghị của Bộ Nội vụ.

Uỷ viên quân sự thì theo đề nghị của Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng chỉ huy Quân đội Quốc gia.

Điều 3

Các uỷ viên bầu lấy một uỷ viên làm Chủ tịch.

Kết quả cuộc bầu sẽ do sắc lệnh duyệt y.

Điều 4

Các uỷ viên Kháng chiến Khu đặt dưới quyền điều khiển và kiểm soát chung của Hội đồng Liên bộ gồm có các Bộ : Nội vụ, Quốc phòng, Tư pháp, Kinh tế, Tài chính, Tổng Chỉ huy Quân đội Quốc gia.

Các Vân kiều đều tập trung tại Văn phòng Chủ tịch Chính phủ.

Điều 5

Các điều trái với sắc lệnh này đều bãi bỏ.

Điều 6

Các Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bộ Kinh tế và Tổng chỉ huy Quân đội Quốc gia chiểu sắc lệnh thi hành.

 

Chủ tịch Chính phủ

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
08/09/1945
Hiệu lực:
23/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/01/1946
Hiệu lực:
29/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/01/1946
Hiệu lực:
30/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/01/1946
Hiệu lực:
02/02/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
23/08/1947
Hiệu lực:
23/08/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
23/08/1947
Hiệu lực:
23/08/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
26/08/1947
Hiệu lực:
26/08/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
29/08/1947
Hiệu lực:
29/08/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
04/09/1947
Hiệu lực:
09/04/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ