Sắc lệnh 79 Về việc sáp nhập những cơ quan tín dụng của Bình-dân ngân-quỹ tổng-cục vào hai Bộ canh-nông và kinh tế

Số, ký hiệu 79
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 31/12/1945
Ngày hiệu lực 15/01/1946
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 2/1946;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Chức danh Chủ tịch Chính phủ liên hiệp
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 79
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 1945

SẮC LỆNH

Số 79 ngày 31 tháng 12 năm 1945

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu theo Quyết nghị ngày 14 tháng 11 năm 1945 của Hội đồng Chính phủ lập ra Bộ Canh nông;

Chiểu theo Sắc lệnh số 69 ngày 1 tháng 12 năm 1945 định rõ các cơ quan thuộc quyền Bộ Canh nông;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Canh nông và Bộ trưởng Bộ Quốc dân Kinh tế;

Sau khi Hội đồng Chính phủ đã thoả hiệp;

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ nhất: Bình dân ngân quỹ tổng cục từ nay chia ra làm hai quỹ:

a) Nông nghiệp tín dụng có 4 quỹ:

1- Nông phố ngân quỹ

2- Khai khẩn ngân quỹ

3- Ngư nghiệp ngân quỹ

4- Tiểu công nghệ nông nghiệp ngân quỹ thuộc về Bộ Canh nông.

b) Kinh tế tín dụng có 2 quỹ:

1- Tiểu công nghệ ngân quỹ (trừ tiểu công nghệ nông nghiệp)

2- Tiểu kỹ nghệ ngân quỹ thuộc về Bộ Quốc dân Kinh tế.

Điều thứ hai: Hai cơ quan tín dụng trên này sẽ tổ chức theo Nghị định của bộ Canh nông và Bộ Kinh tế.

Điều thứ ba: Các Bộ trưởng Bộ Canh nông, Bộ Quốc dân Kinh tế và Bộ Tài chính chịu uỷ nhiệm thi hành Sắc lệnh này.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

Chủ tịch Chính phủ liên hiệp

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
30/08/1945
Hiệu lực:
30/08/1945
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
05/09/1945
Hiệu lực:
20/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
05/09/1945
Hiệu lực:
20/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
05/09/1945
Hiệu lực:
20/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
06/09/1945
Hiệu lực:
21/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
07/09/1945
Hiệu lực:
22/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
17/12/1945
Hiệu lực:
01/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/12/1945
Hiệu lực:
18/12/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
21/12/1945
Hiệu lực:
05/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
28/12/1945
Hiệu lực:
28/12/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
31/12/1945
Hiệu lực:
15/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ