Sắc lệnh 82/SL Về việc sửa đổi điều 7 của Sắc lệnh 29BSL ngày 16 tháng 3 năm 1947 thiết lập ngoại thương Cục

Số, ký hiệu 82/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 17/09/1947
Ngày hiệu lực 17/09/1947
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Hồ sơ số Q005-H00IA/LTQG;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Chức danh Chủ tịch Chính phủ
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 82/SL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 1947

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

SỐ 82 NGÀY 17 THÁNG 9 NĂM 1947

Chiểu sắc lệnh số 13-SL ngày 3-2-47 cấm xuất nhập trong toàn cõi Việt Nam;

Chiểu sắc lệnh số 29-B-SL ngày 16-3-47 thiết lập Ngoại thương Cục;

Chiểu sắc lệnh số 53-SL ngày 1-6-47 cải tổ Ngoại thương cục;

Chiểu đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Kinh tế;

Sau khi Hội đồng Chính phủ và Ban thường trực Quốc hội đã thoả hiệp,

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Nay sửa đổi điều 7 sắc lệnh số 29-B-SL ngày 16-3-47 như sau:

"Điều 7- Khoản a) Những việc trái phép đối với các sắc lệnh 13-SL, 29-B-SL và các nghị định thi hành các sắc lệnh đó sẽ bị trừng phạt như sau:

- Từ 1 tháng đến 2 năm tù và từ 500 đến 100.000 đồng bạc phạt.

- Hay một trong hai hình phạt đó.

Các hàng hoá xuất nhập trái phép đều bị tịch thu và xung vào công quỹ.

Khoản b) Sự khám nhận và truy tố những việc trái phép sẽ theo thủ tục thuế quan. Tuy vậy :

1- Trong trường hợp điều đình theo luật lệ thuế quan phải có sự thoả thuận của Ngoại thương cục.

2- Trong trường hợp luật lệ thuế quan không truy tố, Ngoại thương cục có thể truy tố theo thường pháp.

Điều 2

Các ông Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Tài chính, Tư pháp chiểu sắc lệnh thi hành.

 

Chủ tịch Chính phủ

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
08/09/1945
Hiệu lực:
23/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/01/1946
Hiệu lực:
29/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/01/1946
Hiệu lực:
30/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/01/1946
Hiệu lực:
02/02/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
04/09/1947
Hiệu lực:
09/04/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
04/09/1947
Hiệu lực:
09/04/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
07/09/1947
Hiệu lực:
09/07/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
17/09/1947
Hiệu lực:
17/09/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
17/09/1947
Hiệu lực:
17/09/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
20/09/1947
Hiệu lực:
20/06/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ