Sắc lệnh 83/SL Về việc hợp nhất Nha Thông tin và Vụ Văn học Nghệ thuật thành Nha tuyên truyền và Văn nghệ, thuộc Thủ tướng phủ

Số, ký hiệu 83/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 24/02/1952
Ngày hiệu lực 24/02/1952
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 2/1952;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà
Chức danh Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 83/SL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 24 tháng 2 năm 1952

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH PHỦ NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

SỐ 83/SL NGÀY 24 THÁNG 2 NĂM 1952

 

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

 

Chiểu sắc lệnh số 7-SL ngày 20-1-1950 tổ chức Văn phòng các Bộ và các cơ quan trực thuộc các Bộ;

Chiểu sắc lệnh số 38-SL ngày 10 tháng 7 năm 1951 đặt Nha Thông tin Việt Nam vào Thủ tướng phủ;

Chiểu sắc lệnh số 177-SL ngày 19 tháng 12 năm 1950 thành lập Vụ Văn học nghệ thuật thuộc Bộ Giáo dục;

Xét nhu cầu hiện thời;

Theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Giáo dục;

Theo nghị quyết của Hội đồng Chính phủ;

 

RA SẮC LỆNH:

Điều 1- Nay hợp nhất Nha Thông tin thuộc Thủ tướng Phủ và Vụ Văn học nghệ thuật thuộc Bộ Giáo dục thành Nha Tuyên truyền và Văn nghệ thuộc Thủ tướng Phủ.

Điều 2- Nha Tuyên truyền và Văn nghệ có nhiệm vụ:

A) Về mặt tuyên truyền:

1) Đặt và thực hiện kế hoạch tuyên truyền cho chủ trương, chính sách, chương trình của Chính phủ;

2) Phối hợp với các cơ quan Quân Dân Chính để đảm bảo sự tuyên truyền được thống nhất và sâu rộng;

3) Phụ trách việc thông tin trong nước và ngoài nước;

4) Đấu tranh với địch về mặt thông tin và tuyên truyền;

5) Góp phần vào việc giáo dục chính trị cho nhân dân.

B) Về mặt Văn nghệ:

1) Tổ chức và hướng dẫn sinh hoạt văn nghệ nhân dân;

2) Đào tạo và huấn luyện cán bộ văn nghệ.

Điều 3- Trường Trung học Mỹ thuật nay để trực thuộc Nha tuyên truyền và Văn nghệ.

Điều 4- Nha Tuyên truyền và Văn nghệ do một Giám đốc và một hay hai Phó Giám đốc điều khiển.

Điều 5- Một nghị định Thủ tướng Chính phủ sẽ ấn định tổ chức Nha tuyên truyền và Văn nghệ.

Điều 6- Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Giáo dục chiểu sắc lênh thi hành.

 

 

 

Chủ tịch nước

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
10/01/1952
Hiệu lực:
10/01/1952
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/01/1952
Hiệu lực:
15/01/1952
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/01/1952
Hiệu lực:
15/01/1952
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
29/02/1952
Hiệu lực:
01/01/1960
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ