Sắc lệnh 85/SL Về việc duyệt y kết quả cuộc bầu Chủ tịch UBKC khu 14

Số, ký hiệu 85/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 20/10/1947
Ngày hiệu lực 05/11/1947
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Hồ sơ số Q005-H00IA/LTQG;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Chức danh Chủ tịch Chính phủ
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 85/SL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 1947

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

SỐ 85 NGÀY 20 THÁNG 10 NĂM 1947

 

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh số 63 ngày 23-11-46 và sắc lệnh số 77 ngày 21-12-45 tổ chức chính quyền nhân dân và các Uỷ ban hành chính.

Chiểu sắc lệnh số 1-SL ngày 18-12-46 thành lập các Uỷ ban Bảo vệ và Thông lệnh Liên bộ số 6-NV/CT ngày 28-12-1946 thi hành sắc lệnh ấy.

Chiểu sắc lệnh số 235-SL ngày 25-7-47 tổ chức khu 14.

Chiểu sắc lệnh số ngày về cánh bổ nhiệm các nhân viên trong Uỷ ban Kháng chiến Khu.

Chiểu sắc lệnh số ngày cử ông Đinh Công Phủ làm uỷ viên trong Uỷ ban Kháng chiến Khu 14.

Chiểu kết quả cuộc bầu Chủ tịch Uỷ ban Kháng chiến Khu 14 ngày

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Duyệt y kết quả cuộc bầu Chủ tịch Uỷ ban Kháng chiến Khu 14 ngày 15 tháng 10 - 1947.

Điều 2

Chính thức công nhận ông Định Công Phủ làm Chủ tịch Uỷ ban Kháng chiến Khu 14.

Điều 3

Các Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bộ Kinh tế và Tổng chỉ huy Quân đội Quốc gia chiểu sắc lệnh thi hành.

 

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

 

Chủ tịch Chính phủ

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
08/09/1945
Hiệu lực:
23/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/01/1946
Hiệu lực:
29/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/01/1946
Hiệu lực:
30/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/01/1946
Hiệu lực:
02/02/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
03/10/1947
Hiệu lực:
03/10/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
03/10/1947
Hiệu lực:
03/10/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
03/10/1947
Hiệu lực:
03/10/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
03/10/1947
Hiệu lực:
18/10/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
17/10/1947
Hiệu lực:
01/11/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
20/10/1947
Hiệu lực:
04/11/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ