Sắc lệnh 90/SL Về việc ấn định việc liên hệ giữa Bộ quốc phòng và Bộ tổng chỉ huy

Số, ký hiệu 90/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 30/09/1947
Ngày hiệu lực 30/09/1947
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Hồ sơ số Q005-H00IA/LTQG;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Chức danh Chủ tịch Chính phủ
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 90/SL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 1947

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

SỐ 90-SL NGÀY 30 THÁNG 9 NĂM 1947

 

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh số 34 ngày 25-3-46 và sắc lệnh số 35/SL ngày 19-3-47 tổ chức Bộ Quốc phòng.

Chiểu sắc lệnh số 47/SL ngày 1-5-47 tổ chức Bộ Tổng chỉ huy,

Chiểu sắc lệnh số 236-SL/M ngày 5-8-47 ấn định quyền hạn ông Tổng chỉ huy,

Chiểu đề nghị của các ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Tổng chỉ huy,

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ 1

Sự liên hệ giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng chỉ huy ấn định như sau:

Điều thứ 2

Phương châm và kế hoạch về quân nhu, quân giới huấn luyện bộ đội, công binh, vô tuyến điện, hai bên cùng quyết định chung, Bộ Quốc phòng phụ trách thực hiện, Bộ Tổng chỉ huy phụ trách điều động sử dụng, trừ những trường hợp hai bên cùng sử dụng thì Tổng chỉ huy định, Quốc phòng y hiệp.

Điều thứ 3

Việc bổ nhiệm, thưởng phạt, các nhân viên và quân nhân các cấp thuộc bộ nào thì bộ ấy phụ trách, bộ kia y hiệp.

Điều thứ 4

Ngân sách các đơn vị bộ đội do Bộ Quốc phòng định, Bộ Tổng chỉ huy y hiệp.

Điều thứ 5

Những chi tiết về sự liên hệ giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng chỉ huy sẽ do thông tư của Bộ Quốc phòng và bộ Tổng chỉ huy định.

Điều thứ 6

Những điều trái với sắc lệnh này đều bãi bỏ.

Điều thứ 7

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng chỉ huy Quân đội Quốc gia Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Tài chính chiểu sắc lệnh thi hành.

 

Chủ tịch Chính phủ

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
08/09/1945
Hiệu lực:
23/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/01/1946
Hiệu lực:
29/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/01/1946
Hiệu lực:
30/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/01/1946
Hiệu lực:
02/02/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
17/09/1947
Hiệu lực:
17/09/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
20/09/1947
Hiệu lực:
20/06/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
26/09/1947
Hiệu lực:
26/09/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
30/09/1947
Hiệu lực:
30/09/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
01/10/1947
Hiệu lực:
10/01/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ