Sắc lệnh 91/SL Về việc hợp nhất UBKC và HC từ cấp tỉnh trở xuống

Số, ký hiệu 91/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 01/10/1947
Ngày hiệu lực 10/01/1947
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Hồ sơ số Q005-H00IA/LTQG;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Chức danh Chủ tịch Chính phủ
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 91/SL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 1 tháng 10 năm 1947

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

SỐ 91-SL NGÀY 1 THÁNG 10 NĂM 1947

 

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh số 63 ngày 22-11-1945 và sắc lệnh số 77 ngày 21-12-1945 tổ chức chính quyền nhân dân và các Uỷ ban hành chính;

Chiểu sắc lệnh số 1-SL ngày 18-12-1946 thành lập các Uỷ ban Bảo vệ và thông lệnh liên bộ số 6-NV/ct ngày 18-12-1946 thi hành sắc lệnh ấy;

Chiểu sắc lệnh số 3-NV, sl ngày 28-12-1946 tạm hoãn các cuộc tuyển cử vào Hội đồng nhân dân và Uỷ ban Hành chính;

Chiểu sắc lệnh số 78-SL ngày 3-9-47 tổ chức lại các Uỷ ban kháng chiến khu.

Chiểu quyết định của Hội đồng Chính phủ trong những phiên họp ngày 5-7-1947, 19-7-1947, 17-8-1947 và 12-9-47.

Chiểu quyết định của Hội đồng Liên bộ trong phiên họp ngày 13-9-47.

Sau khi Ban thường trực Quốc hội thoả thuận;

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Trong thời kỳ kháng chiến tại các cấp tỉnh, huyện, phủ hay châu, xã, Uỷ ban Kháng chiến và Uỷ ban Hành chính nay hợp lại thành Uỷ ban Kháng chiến kiêm hành chính, viết tắt là UBKCKHC.

Điều 2

Thành phần UBKCKHC tại mỗi cấp định như sau:

Cấp xã: 5 uỷ viên hành chính,

1 uỷ viên quân sự, Cộng tất cả 7 uỷ viên

1 uỷ viên nhân dân

Cấp huyện, phủ hay châu:

3 uỷ viên hành chính,

1 uỷ viên quân sự, Cộng tất cả 7 uỷ viên

3 uỷ viên nhân dân

Cấp tỉnh: 3 uỷ viên hành chính,

1 uỷ viên quân sự Cộng tất cả 7 uỷ viên

3 uỷ viên nhân dân

Điều 3

Tại cấp tỉnh nếu có đại biểu vệ quốc đoàn, thì đại biểu vệ quốc đoàn sẽ giữ chức uỷ viên quân sự chính thức. Đại biểu dân quân có quyền tham dự nhưng không biểu quyết. Nếu không có đại biểu Vệ quốc đoàn, thì đại biểu dân quân sẽ được cử làm uỷ viên quân sự chính thức.

Tại các cấp phủ huyện hay châu và cấp xã, uỷ viên quân sự là một đại biểu dân quân.

Điều 4

Trong sự thành lập các UBKCKHC các uỷ viên trong UBHC cũ cũng như các uỷ viên trong UBKC cũ sẽ, theo quyết định của UBKCKHC cấp trên công nhận, làm uỷ viên UBKCKHC. Chỉ thay thế đối với uỷ viên hành chính và kháng chiến tỉnh sẽ do Uỷ ban kháng chiến Khu quyết định.

Điều 5

Sự cử người thay thế những uỷ viên hành chính không đắc lực vào UBKCKHC sẽ theo những cách thức sau đây:

- Cấp xã sẽ do Hội đồng nhân dân xã bầu ra và UBKCKHC phủ huyện hay châu duyệt y;

- Cấp phủ huyện hay châu, sẽ do Hội đồng nhân dân các xã bầu ra và UBKCKHC tỉnh duyệt y;

- Cấp tỉnh sẽ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu ra và UBKC Khu duyệt y.

Điều 6

Sự cử người thay thế những uỷ viên quân sự bất lực hoặc không hợp với điều 3, sẽ do uỷ viên quân sự cấp trên đề nghị và toàn ban cấp trên duyệt y.

Điều 7

Sự cử người thay thế những uỷ viên nhân dân bất lực vào UBKCKHC sẽ do đề nghị của Chủ tịch UBKHKHC cấp trên đề nghị và toàn ban cấp trên duyệt y .

Điều 8

Sự cử người thay thế các uỷ viên UBKHKHC vì những lý do khác (chết, từ chức, v.v...) cũng theo cách thức định trong những điều 5,6,7.

Điều 9

Các Uỷ viên UBKCKHC mỗi cấp sẽ bầu lấy một uỷ viên làm chủ tịch và một uỷ viên làm phó chủ tịch.

Nếu chủ tịch được bầu là uỷ viên hành chính thì phó chủ tịch sẽ phải chọn trong các uỷ viên quân sự hay nhân dân.

Nếu chủ tịch được bầu không phải là uỷ viên hành chính thì phó chủ tịch phải chọn trong các uỷ viên hành chính.

Kết quả những cuộc bầu sẽ do UBKCKHC cấp trên chuẩn y. Kết quả cuộc bầu cử chủ tịch và phó chủ tịch UBKCKHC tỉnh sẽ do UBKC Khu duyệt y và báo cáo lên Chính phủ.

Điều 10

Liên hệ giữa các UBKCKHC các cấp đối với nhau và đối với UBKC khu cũ theo hệ thống tổ chức trước.

Điều 11

Riêng về mặt hành chính, liên hệ giữa các UBKCKHC đối với các cơ quan như Hội đồng nhân dân, bộ Nội vụ v.v... cũng giống như liên hệ giữa các UBKC cũ đối với những cơ quan nói trên.

Điều 12

Các UBKCKHC và các UBKC Khu đặt dưới quyền điều khiển và kiểm soát chung của Hội đồng liên bộ (Nội vụ - Quốc phòng - Tư pháp - Kinh tế - Tài chính - Tổng chỉ huy QĐ QG).

Các văn kiện tập trung tại Văn phòng Chủ tịch Chính phủ.

Điều 13

Ngoài các UBKCKHC tỉnh, phủ, huyện hay châu và xã, một sắc lệnh sẽ chỉ định những thành phố nào cần tổ chức UBKCKHC thành phố.

Điều 14

Những điều trái với sắc lệnh này đều bãi bỏ.

Điều 15

Các Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bộ Kinh tế, Tổng chỉ huy Quân đội Quốc gia và Chánh Văn phòng chủ tịch Chính phủ chiểu sắc lệnh thi hành.

 

Chủ tịch Chính phủ

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
08/09/1945
Hiệu lực:
23/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/01/1946
Hiệu lực:
29/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/01/1946
Hiệu lực:
30/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/01/1946
Hiệu lực:
02/02/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ