Sắc lệnh 94/SL Về việc cử các ông vào làm uỷ viên hành chính và uỷ viên nhân dân trong UBKC CK II

Số, ký hiệu 94/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 03/10/1947
Ngày hiệu lực 18/10/1947
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Hồ sơ số Q005-H00IA/LTQG;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Chức danh Chủ tịch Chính phủ
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 94/SL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 3 tháng 10 năm 1947

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

SỐ 94 NGÀY 3 THÁNG 10 NĂM 1947

 

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh số 63 ngày 22-11-45 và sắc lệnh số 77 ngày 21-12-1945 tổ chức chính quyền nhân dân và các Uỷ ban hành chính;

Chiểu sắc lệnh số 1-SL ngày 18/12/1946 thành lập các uỷ ban Bảo vệ và thông lệnh liên bộ số 6-NV/ct ngày 28/12/46 thi hành sắc lệnh ấy;

Chiểu sắc lệnh số 3-NV/SL ngày 28/12/46 tạm hoãn các cuộc tuyển cử vào hội đồng nhân dân và Uỷ ban hạnh chính;

Chiẻu sắc lệnh số 34/Sl ngày 19/3/47 cà sắc lệnh số38/SL ngáy 28/3/47 sửa đổi sắc lệnh 1-SL ngày 18/12/46;

Chiểu scs lệnh số 78-SL ngày 3/9/47 về thành phần các Uỷ Ban Kháng chiến khu;

Chiểu đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

RA SẮC LỆNH

Điều 1

Cử các ông sau đây làm uỷ viên hành chính và uỷ viên nhân dân trong Uỷ Ban Kháng chiến khu II:

Ông Đặng Kim Giang , Uỷ viên hành chính

Bùi Kỷ , Uỷ viên nhân dân

Trịnh Văn Tuất , Uỷ viên nhân dân

Trần Quốc Hoàn , Uỷ viên nhân dân.

Điều 2

Bộ trưởng Bộ Nội Vụ chiểu sắc lệnh thi hành.

 

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

 

Chủ tịch Chính phủ

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
08/09/1945
Hiệu lực:
23/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/01/1946
Hiệu lực:
29/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/01/1946
Hiệu lực:
30/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/01/1946
Hiệu lực:
02/02/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
03/10/1947
Hiệu lực:
03/10/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
03/10/1947
Hiệu lực:
18/10/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
03/10/1947
Hiệu lực:
03/10/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
03/10/1947
Hiệu lực:
03/10/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
03/10/1947
Hiệu lực:
03/10/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
17/10/1947
Hiệu lực:
01/11/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ