Sắc lệnh 95/SL Về việc sửa đổi số lượng và thể lệ bầu cử và chỉ định các uỷ viên UBKCHC xã

Số, ký hiệu 95/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 14/06/1952
Ngày hiệu lực 14/06/1952
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 5/1952;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà
Chức danh Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 95/SL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 1952

SẮC LỆNH

SỐ 95/SL NGÀY 14 THÁNG 6 NĂM 1952

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh số 63-SL ngày 22 tháng 11 năm 1945 tổ chức chính quyền nhân dân địa phương;

Chiểu sắc lệnh số 254-SL ngày 19-11-1948 tổ chức chính quyền nhân dân địa phương trong thời kỳ kháng chiến;

Chiểu sắc lệnh số 255-SL ngày 19-11-1948 ấn định về tổ chức và cách làm việc của các HĐND và UBKCHC trong vùng tạm thời bị địch kiểm soát hoặc uy hiếp;

Chiểu sắc lệnh số 147-SL ngày 10-10-1950 sửa đổi sắc lệnh số 254-SL ngày 19-11-1948 nói trên;

Chiểu sắc lệnh số 150-SL ngày 31-12-1949 định nhiệm vụ và quyền hạn Bộ Nội vụ trong việc quản trị các Uỷ ban;

Chiểu đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

Theo nghị quyết của Hội đồng Chính phủ sau khi Ban thường trực Quốc hội thoả thuận,

 

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Số Uỷ viên UBKCHC nay định từ 5 đến (?) người.

Riêng ở những xã vùng bị tạm chiếm, số uỷ viên có thể từ 3 đến 5 người.

ở những xã miền núi, số uỷ viên tối thiểu có thể...(?)...người.

Số uỷ viên của mỗi xã do UBKCHC huyện đề nghị và UBKCHC tỉnh quyết định.

Điều 2

HĐND xã bầu toàn UBKCHC xã (kể cả uỷ viên và lục sự); UBKCHC xã tự bầu lấy Chủ tịch và Phó Chủ tịch.

 

 

Điều 3

Tạm thời trong trường hợp UBKCHC xã khuyết uỷ viên mà không chọn được người có chân trong HĐND thay thế, thì HĐND có quền bầu người ngoài HĐND vào.

Nhưng số uỷ viên này không được quá:

- 1 người nếu Uỷ ban có 3 người.

- 2 người nếu Uỷ ban có 5 người.

- 3 người nếu Uỷ ban có 7 người hay 9.

Nếu vì hoàn cảnh khó khăn mà không tổ chức được bầu cử, thì UBKCHC huyện đề nghị người thay thế lên UBKCHC tỉnh quyết định.

Điều 4

Các điều khoản, thể lệ trước trái với sắc lệnh này đều bãi bỏ.

Điều 5

Một thông tư Bộ Nội vụ sẽ ấn định những chi tiết thi hành sắc lệnh này.

Điều 6

Bộ trưởng Bộ Nội vụ chiểu sắc lệnh thi hành.

 

 

 

Chủ tịch nước

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
22/05/1952
Hiệu lực:
22/05/1952
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
25/05/1952
Hiệu lực:
25/05/1952
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
08/06/1952
Hiệu lực:
06/08/1952
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
08/06/1952
Hiệu lực:
06/08/1952
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/06/1952
Hiệu lực:
14/06/1952
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ