Sắc lệnh 99/SL Về việc cho phép Bộ giao thông công chính được phát hành hai loại tem thư sản xuất và tiết kiệm

Số, ký hiệu 99/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 05/07/1952
Ngày hiệu lực 07/05/1952
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 5/1952;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà
Chức danh Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 99/SL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 5 tháng 7 năm 1952

SẮC LỆNH

SỐ 99/SL NGÀY 5 THÁNG 7 NĂM 1952

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu nghị quyết của Hội đồng Chính phủ về tổ chức Bộ Giao thông Công chính;

Chiểu đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông Công chính;

Theo gnhị quyết của Hội đồng Chính phủ sau khi Ban thường trực Quốc hội thoả thuận,

 

RA SẮC LỆNH:

Điều 1- Bộ Giao thông Công chính được phát hành hai loại tem thư sau đây kiểu "sản xuất và tiết kiệm":

- Loại tính bằng tiền để dùng cho nhân dân.

- Loại tính bằng thóc để dùng cho các cơ quan quân dân chính.

Điều 2- Loại tem bằng tiền gồm những hạng:50đ, 200đ, 1.000đ, 5.000đ.

Loại têm tính bằng thóc gồm những hạng: 0kg 100, 0kg 600, 1kg, 2kg, 5kg.

Điều 3- Số lượng mỗi loại tem được phát hành ấn định như sau:

- Loại tính bằng thiền:

- Hạng 50đ: 1 triệu cái

- Hạng 200đ: 5 ---------

- Hạng 1000đ: 3 ---------

- Hạng 5000đ: 1 ------ --

b) Loại tính bằng thóc:

- Hạng 0 kg 100: 1 triệu cái

- Hạng 0 kg 600: 5 ---------

- Hạng 1 kg 000: 2 triệu cái

- Hạng 2 kg 000: 2 ---------

- Hạng 5 kg 000: 1 triệu cái

Điều 4- Bộ trưởng Bộ giao thông Công chính chiểu sắc lệnh thi hành.

 

 

 

 

Chủ tịch nước

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
08/06/1952
Hiệu lực:
06/08/1952
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
08/06/1952
Hiệu lực:
06/08/1952
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/06/1952
Hiệu lực:
14/06/1952
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/06/1952
Hiệu lực:
14/06/1952
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
06/09/1952
Hiệu lực:
06/09/1952
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ