Sắc lệnh Không số tổ chức các thuế đánh vào các tiền lãi thương mại, kỹ nghệ, canh nông, lương bổng

Số, ký hiệu Không số
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 04/10/1945
Ngày hiệu lực 01/01/1945
Ngày đăng công báo 27/10/1945
Nguồn thu nhập Công báo số 6/1945;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Chức danh Chủ tịch Chính phủ liên hiệp
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: Không số
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 4 tháng 10 năm 1945

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA

Xét rằng các luật lệ cũ về thuế lãi thương mại, kỹ nghệ, canh nông, các nghề tự do, v.v… ấn định trong nghị định của nguyên Toàn quyền Đông dương ngày 09 tháng 12 năm 1943 và các nghị định phụ thuộc có nhiều chi tiết không hợp với tình thế hiện thời;
Xét rằng cần phải bãi bỏ hết các điều khoản bất công trong sự đánh thuế;
Do lời đề nghị của Bộ trưởng bộ Tài chính;
Sau khi hội đồng Chính phủ đã đồng ý ngày 04 tháng 10 năm 1945.

RA SẮC LỆNH:

Điều 1.

– Trong khi chờ đợi việc cải cách cho thuế khóa, nghị định tổ chức các thuế đánh vào các tiền lãi thương mại, kỹ nghệ, canh nông, lương bổng v.v… và các nghị định phụ thuộc nói trên đều thay đổi như sau đây.

Điều 2.

– Những phần tiền lãi theo thể lệ hiện hành được để riêng ra và biên vào mục:

a) Tiền trữ sức để mua sắm đồ dùng;

b) Tiền trữ sức để bù vào các món nợ không đủ đảm bảo ;

c) Tiền trữ sức để nhân viên đáp tầu về Pháp nghỉ, nay phải kể thêm vào sổ lợi tức hàng năm và chịu thuế ngay.

Điều 3.

- Về tất cả các thứ thuế: lợi tức toàn thuế, lương bổng, lãi thương mại và kỹ nghệ, người chịu thứ nào cũng được trừ và chỉ được trừ:

- Mỗi người ………………………………………...... 3.600đ

- Nếu có vợ (không buôn bán) được trừ thêm 1.000

- Nếu có con phải nuôi, hoặc bố mẹ phải cấp dưỡng, một năm được trừ thêm về mỗi người ……………………………………………… 500

Điều 4.

- Sắc lệnh này thi hành từ ngày mồng 1 tháng giêng năm 1945. Tất cả các luật lệ hiện hành trái với hai điều khoản kể trên đều bỏ đi.

Điều 5.

– Bộ trưởng bộ Tài chính có nhiệm vụ thi hành sắc lệnh này.

 

TM.CHÍNH PHỦ LÂM THỜI
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI
 
 
 

Hồ Chí Minh

 

Chủ tịch Chính phủ liên hiệp

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
30/08/1945
Hiệu lực:
30/08/1945
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
05/09/1945
Hiệu lực:
20/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
05/09/1945
Hiệu lực:
20/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
05/09/1945
Hiệu lực:
20/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
06/09/1945
Hiệu lực:
21/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
07/09/1945
Hiệu lực:
22/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
26/09/1945
Hiệu lực:
11/10/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
26/09/1945
Hiệu lực:
11/10/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
29/09/1945
Hiệu lực:
14/10/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
09/10/1945
Hiệu lực:
24/10/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ