Văn bản pháp luật từ năm 1981 đến năm 1990

Ban hành:
23/01/1981
Hiệu lực:
07/02/1981
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
19/02/1981
Hiệu lực:
06/03/1981
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
21/02/1981
Hiệu lực:
21/02/1981
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
24/03/1981
Hiệu lực:
08/04/1981
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/04/1981
Hiệu lực:
14/04/1981
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
14/05/1981
Hiệu lực:
29/05/1981
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
18/05/1981
Hiệu lực:
02/06/1981
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
20/05/1981
Hiệu lực:
04/06/1981
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
26/05/1981
Hiệu lực:
26/05/1981
Tình trạng:
Còn hiệu lực

Chính phủ