Thông tư 256-BTC-NN Về việc phổ biến và tiến hành chính sách và thể lệ miễn giảm cho những ruộng bị úng thủy

Số, ký hiệu 256-BTC-NN
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 29/08/1956
Ngày hiệu lực 13/09/1956
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập
Nghành Tài chính
Lĩnh vực Nông nghiệp Chính sách thuế
Cơ quan ban hành Bộ Tài Chính
Chức danh Thứ trưởng
Người ký Trịnh Văn Bính
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
BỘ TÀI CHÍNH
Số: 256-BTC-NN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 29 tháng 8 năm 1956

THÔNG TƯ

Về việc phổ biến và tiến hành chính sách và thể lệ miễn giảm cho những ruộng bị úng thủy

________________________

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Kính gửi: Ông Chủ tịch Ủy ban Hành chính các Khu 3, Tả Ngạn, 4, Hà Nội, Hải Phòng, Hồng Quảng, và các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Phú Thọ,

Hai tuần lễ vừa qua mưa to dồn dập ở các nơi. Một số lớn ruộng vừa mới cấy bị ngập, nhất là ở các tỉnh Tả Ngạn, Khu 3. Diện tích bị ngập không chỉ nằm trong số chân chiêm cấy tăng vụ mà còn bao gồm cả những mùa chính vụ.

Để khuyến khích nông dân tích cực tát nước cứu lúa và cấy lại những chân ruộng bị hỏng. Bộ lưu ý các Khu:

1) Phổ biến sâu rộng chính sách và thể lệ miễn giảm của Chính phủ tận nhân dân. Cần nhắc rõ nguyên tắc miễn giảm đã quy định trong điều 25 bản điều lệ thuế nông nghiệp là: “Ruộng đất cùng khoảnh, cùng hạng cùng trong một loại lúa hay hoa mầu, cùng bị một tai nạn giống nhau, tỷ lệ thiệt hại định như nhau, căn cứ vào mức thiệt hại của đa số diện tích ruộng đất trong một khoảnh. Nếu tích cực chống thiên tai, dù mức thiệt hại có ít hơn cũng được tính theo mức thiệt hại chung”.

Như vậy tại những vùng bị thiệt hại nặng nhưng nông dân cố gắng cứu vãn mùa màng, sau này thu hoạch có khá hơn cũng được chiếu cố đúng mức trong lúc thi hành miễn giảm.

Đối với ruộng cấy cưỡng thì nguyên tắc thuế nông nghiệp là không tính thuế vào vụ cấy ruộng, nếu ai tích cực chăm bón, tiêu thủy, thì thu bao nhiêu hưởng bấy nhiêu. Đối với những ruộng chia chưa ai nhận, tới nay chưa ai cày cấy, trong số thuế lập đầu năm chưa ghi, thì tuyên bố dứt khoát không thu thuế vụ mùa này, nếu có người nhận cấy cày đã đảm bảo diện tích.

Đối với những chân ruộng mùa cấy rồi bị ngập nay nông dân cố gắng cấy lại thì khi thi hành miễn giảm sẽ chiếu cố nhiều hơn.

Cần chú ý việc phổ biến tuyên truyền chính sách phải kịp thời trong lúc nhân dân đang ra sức chống úng thủy để khuyến khích động viên nhân dân an tâm sản xuất, không ngại thuế nông nghiệp sẽ không chiếu cố đến hoàn cảnh thiệt hại hiện nay.

2) Nắm chắc, theo dõi sát tình hình thiệt hại để chuẩn bị tiến hành miễn giảm trong khi thu vụ đông.

Ủy ban Hành chính các khu, tỉnh, ngay từ bây giờ cần đặt vấn đề cho các địa phương nắm vững tình hình diện tích bị úng thủy vừa qua, triển vọng thu hoạch của từng loại. Cần phân biệt rõ: ruộng bị mất trắng, ruộng có thể cứu được thu hoạch kém sút, ruộng đã cấy lại v.v… mỗi thứ bao nhiêu diện tích với số liệu chính xác. Ngoài ra phải đặt vấn đề theo dõi thu hoạch của những diện tích ấy để sau này giúp cho việc định tỷ lệ thiệt hại được đúng, thi hành miễn giảm được sát.

Công tác điều tra, nắm vững tình hình số liệu diện tích bị úng thủy, phổ biến chính sách miễn giảm hiện nay là một công tác cấp bách, quan trọng. Đề nghị Ủy ban Hành chính các khu tỉnh cần đặt vấn đề đúng mức, giao trách nhiệm cho các địa phương thi hành để nhân dân tin tưởng ở chính sách miễn giảm của Chính phủ, ra sức chống úng thủy, cấy lại ruộng bị ngập, thực hiện kế hoạch Nhà nước 1956.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Trịnh Văn Bính

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
11/08/2022
Hiệu lực:
01/01/1970
Tình trạng:
Không xác định
Ban hành:
03/08/2022
Hiệu lực:
01/01/1970
Tình trạng:
Không xác định
Ban hành:
28/07/2022
Hiệu lực:
01/01/1970
Tình trạng:
Không xác định
Ban hành:
27/07/2022
Hiệu lực:
01/01/1970
Tình trạng:
Không xác định
Ban hành:
24/06/2022
Hiệu lực:
01/01/1970
Tình trạng:
Không xác định
Ban hành:
22/06/2022
Hiệu lực:
01/01/1970
Tình trạng:
Không xác định
Ban hành:
01/06/1956
Hiệu lực:
16/06/1956
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
29/06/1956
Hiệu lực:
01/09/1956
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
05/07/1956
Hiệu lực:
05/07/1956
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
13/08/1956
Hiệu lực:
28/08/1956
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
22/08/1956
Hiệu lực:
06/09/1956
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
25/09/1956
Hiệu lực:
10/10/1956
Tình trạng:
Còn hiệu lực

Chính phủ