Thông tư 337/TTg Về việc phân công quản lý nhà, đất thuộc các xí nghiệp của ngoại kiều vắng mặt

Số, ký hiệu 337/TTg
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 05/07/1958
Ngày hiệu lực 20/07/1958
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Sách (DN);
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Thủ Tướng Chính Phủ
Chức danh Phó Chủ nhiệm
Người ký Bùi Công Trừng
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 337/TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 5 tháng 7 năm 1958

 

THÔNG TƯ

CỦA PHỦ THỦ TƯỚNG SỐ 337/TTG NGÀY 5 THÁNG 7 NĂM 1958
VỀ VIỆC PHÂN CÔNG QUẢN LÝ NHÀ, ĐẤT THUỘC CÁC XÍ NGHIỆP CỦA NGOẠI KIỀU VẮNG MẶT

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính,

- Các Bộ chủ quản các xí nghiệp quốc doanh,

- Các Uỷ ban hành chính hà Nội, Hải Phòng, Hồng Quảng, Nam Định,

 

- Thông cáo ngày 17 tháng 10 năm 1955 về việc quản lý tài sản của ngoại kiều vắng mặt chưa phân định rõ trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà cửa và của các cơ quan quản lý xí nghiệp quốc doanh trong việc quản lý nhà, đất thuộc các xí nghiệp của ngoại kiều vắng mặt.

Do đó đã xảy ra tình trạng:

1. Có trường hợp, cơ quan quản lý nhà cửa đòi các xí nghiệp quốc doanh trả tiền thuê nhà, đất; nhưng các xí nghiệp quốc doanh không trả, viện lẽ là đã phải nộp tiền khấu hao cho Nhà nước. Thí dụ: Trường hợp Sở nhà cửa Hà Nội đòi Tổng công ty xăng dầu mỡ tiền thuê 2 cơ sở cũ của các hãng Shell và Socony, v.v...

Ngược lại, có trường hợp, một số xí nghiệp quốc doanh lại đòi cơ quan quản lý nhà cửa hoàn lại cho mình tiền thuê các nhà, đã thuộc các xí nghiệp của ngoại kiều vắng mặt nay giao cho cá cơ quan khác sử dụng. Thí dụ trường hợp Tổng cục đường sắt đòi tiền thuê chiếc nhà của Công ty hoả xa Vân Nam cũ hiện giao cho Tổng liên đoàn sử dụng, xí nghiệp than Hòn Gay và xi măng Hải Phòng đòi tiền thuê các nhà, đất của các công ty Pháp cũ ở các phố Lương Văn Can, Hoà Bình, Hoàng Diệu (Hải Phòng), hiện giao cho Công ty Tạp phẩm và Uỷ ban hành chính Hải Phòng sử dụng, v.v...

2- Cơ quan quản lý nhà cửa không thu được tiền thuê nhà, đất nên không có tiền nộp thuế thổ trạch; các xí nghiệp quốc doanh cũng không nộp thuế thổ trạch. Do đó, hiện nay, thuế thổ trạch đánh vào nhà, đất thuộc các xí nghiệp của ngoại kiều vắng mặt còn đọng lại hàng trăm triệu.

Để giải quyết tình trạng trên, Thủ tướng phủ tạm thời quyết định:

I. Các loại nhà, đất sau đây thuộc quyền quản lý của cơ quan quản lý nhà cửa:

1. Các nhà, đất của ngoại kiều vắng mặt không thuộc về các xí nghiệp ngoại kiều.

2. Các nhà, đất thuộc các xí nghiệp của ngoại kiều vắng mặt nay giao cho các cơ quan hành chính, sự nghiệp, quân sự và các đoàn thể nhân dân sử dụng.

Cơ quan quản lý nhà cửa có trách nhiệm nộp thuế thổ trạch về các loại nhà, đất nói trên.

II. Các nhà, đất thuộc các xí nghiệp của ngoại kiều vắng mặt hiện đã giao cho các xí nghiệp quốc doanh sử dụng và coi như tài sản cố định thì do cơ quan quản lý xí nghiệp quản lý.

Cơ quan quản lý xí nghiệp phải nộp tiền khấu hao cho Nhà nước, không phải nộp tiền thuê nhà, đất và không phải nộp thuế thổ trạch.

III. Đối với các cơ sở sản xuất thuộc các xí nghiệp của ngoại kiều vắng mặt mà đến này chưa phục hồi thì do Bộ Công nghiệp quản lý.

Bộ Công nghiệp không phải nộp thuế thổ trạch vào loại tài sản nói trên.

Thông tư này chỉ nhằm phân công trách nhiệm trong nội bộ các cơ quan Nhà nước về việc quản lý các nhà, đất thuộc các xí nghiệp của ngoại kiều vắng mặt.

Bộ Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn các ngành và các địa phương thi hành thông tư này.

 

 

 

Bùi Công Trừng

(Đã ký)

 

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Chủ nhiệm

(Đã ký)

 

Bùi Công Trừng

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
17/02/1951
Hiệu lực:
17/02/1951
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
19/01/1955
Hiệu lực:
03/02/1955
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
31/03/1955
Hiệu lực:
15/04/1955
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
29/06/1955
Hiệu lực:
13/07/1955
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
10/08/1956
Hiệu lực:
25/08/1956
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
29/04/1958
Hiệu lực:
13/05/1958
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
17/05/1958
Hiệu lực:
01/06/1958
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
31/05/1958
Hiệu lực:
14/05/1958
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
31/05/1958
Hiệu lực:
31/05/1958
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ