Thông tư 7-LĐ/TT Bổ sung Thông tư số 33-LĐ/TT ngày 27/12/1958 hướng dẫn thi hành một số điều khoản của Luật Công đoàn và Nghị định của Thủ tướng Chính phủ về việc thi hành Luật Công đoàn trong các xí nghiệp, cơ quan, trường học nhà nước và cơ quan đoàn thể nhân dân.

Số, ký hiệu 7-LĐ/TT
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 03/04/1959
Ngày hiệu lực 03/04/1959
Ngày đăng công báo 27/05/1959
Nguồn thu nhập công báo số 19
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Bộ Lao động
Chức danh Bộ trưởng
Người ký Nguyễn Văn Tạo
Phạm vi
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
BỘ LAO ĐỘNG
Số: 7-LĐ/TT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 3 tháng 4 năm 1959

THÔNG TƯ

Bổ xung Thông tư số: 33-LĐ/TT hướng dẫn thi hành một số điều khoản của Luật Công đoàn và Nghị định Thủ tướng Chính phủ về việc thi hành Luật Công đoàn trong các xí nghiệp, cơ quan, trường học nhà nước và cơ quan, đoàn thể Nhân dân

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG 

Kính gửi:

- Các Bộ, các ngành trung ương
- Các Ủy ban Hành chính khu, thành phố, tỉnh

 

Căn cứ Luật công đoàn và Nghị định của Thủ tướng Chính phủ về việc thi hành Luật công đoàn và sau khi thống nhất ý kiến với Bộ Nội vụ. Bộ Tài chính và Tổng liên đoàn Lao động Việt nam, ngày 27-12-1958, Bộ Lao động đã ban hành Thông tư số 33-LĐ/TT hướng dẫn thi hành một số điều khoản của Luật công đoàn và Nghị định của Thủ tướng Chính phủ.

Qua thực tế thi hành, trong việc trả lương và các quyền lợi khác cho cán bộ chuyên trách làm công tác công đoàn theo Thông tư trên, một số địa phương đã phát hiện một số điểm mắc mứu cần được bổ sung và sửa đổi.

Nay căn cứ theo đề nghị của Tổng liên đoàn Lao động Việt nam và sau khi đã thống nhất ý kiến với Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính, Bộ Lao động ra Thông tư này để bổ sung và sửa đổi mục II của Thông tư 33-LĐ/TT về việc trả lương và các quyền lợi khác cho cán bộ chuyên trách làm công tác công đoàn như sau:

Việc trả lương và các quyền lợi khác cho cán bộ chuyên trách làm công tác công đoàn hoặc khi cán bộ hay đoàn viên công đoàn được cử đi học, đi họp theo điều 15 và 16 của luật cộng đoàn và điều 18a của Nghị định Thủ tướng Chính phủ là nhằm đảm bảo sinh hoạt bình thường cho những cán bộ, đoàn viên đó trong khi làm công tác công đoàn.

Cụ thể là cán bộ chuyên trách làm công tác công đoàn ở xí nghiệp, cơ quan được trả lương và các phụ cấp vào tiền lương như phụ cấp khu vực, và trợ cấp con (nếu có) như khi đang sản xuất hoặc làm công tác chuyên môn và do quỹ công đoàn đài thọ. Ngoài ra vẫn được hưởng các quyền lợi về học tập, khen thưởng, phúc lợi, bảo hiểm xã hội (ốm đau, sinh đẻ, già yếu, tai nạn) các khoản tiền thưởng v .v… do xí nghiệp hoặc cơ quan đài thọ.

Đối với những cán bộ đoàn viên công đoàn (không thoát ly công tác chuyên môn) được cử đi học, đi họp do Liên hiệp công đoàn hay công đoàn ngành dọc từ cấp tỉnh trở lên triệu tập, thì công đoàn cơ sở thương lượng với cấp phụ trách xí nghiệp, cơ quan để sắp xếp công việc tránh làm ảnh hưởng đến kế hoạch công tác của xí nghiệp cơ quan. Tiền lương và các quyền lợi khác vẫn được hưởng đầy đủ như khi đang sản xuất hoặc làm công tác chuyên môn. Ở khu vực sản xuất tiền lương và những khoản phụ cấp vào tiền lương như phụ cấp khu vực (nếu có), trợ cấp con và tiền công tác phí trong thời gian đi học, đi họp đều do quỹ công đoàn đài thọ. Ở các cơ quan thuộc khu vực hành chính và sự nghiệp trừ tiền công tác phí do quỹ công đoàn đài thọ, còn các quyền lợi khác như tiền lương, các phụ cấp vào tiền lương, trợ cấp con v .v… đều do quỹ cơ quan đài thọ.

Kể từ ngày ban hành Thông tư này, việc trả lương và các quyền lợi khác cho cán bộ chuyên trách làm công tác công đoàn đã ghi ở Thông tư số 33-LĐ/TT ngày 27-12-1958 (hàng thứ 41 trang 2 đến hàng thứ 26 trang 3) không thi hành theo Thông tư 33-LĐ/TT nữa mà thi hành theo Thông tư này. Đối với những đơn vị trước ngày ban hành Thông tư này chưa thi hành việc trích nộp kinh phí công đoàn vẫn thi hành theo Thông tư này để cả thời gian trước. Đối với những đơn vị trước đã thi hành như Thông tư này thời không phải sửa lại theo Thông tư 33 nữa.

Việc sử dụng quỹ công đoàn là một vấn đề mới, tuy chưa có một cơ sở lý luận rõ ràng, nhưng theo thực tế hiện nay  thời quy định như trên là thích hợp và thuận tiện cho việc kế toán, nên Bộ Lao động tạm thời bổ sung và sửa đổi lại Thông tư số 33-LĐ/TT như trên.

Yêu cầu các Bộ, các ngành phổ biến cho các xí nghiệp, cơ quan thuộc ngành mình để việc bổ sung Thông tư số 33-LĐ/TT được thi hành kịp thời.

 

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG
Nguyễn Văn Tạo

 

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Nguyễn Văn Tạo

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
20/11/1958
Hiệu lực:
20/11/1958
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
16/02/1959
Hiệu lực:
03/03/1959
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ