Thông tư liên tịch 03-TT/LB Về việc giải quyết thù lao về canh giữ lâm sản phạm pháp

Số, ký hiệu 03-TT/LB
Loại văn bản Thông tư liên tịch
Ngày ban hành 14/08/1957
Ngày hiệu lực 14/08/1957
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập
Nghành Tài chính
Lĩnh vực Quản lý ngân sách; Tài chính khác
Cơ quan ban hành Bộ Tài Chính
Chức danh Thứ trưởng
Người ký Trịnh Văn Bính
Phạm vi Bộ trưởng
Thông tin áp dụng Bộ Tư pháp
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
BỘ TÀI CHÍNH-BỘ NÔNG LÂM-BỘ TƯ PHÁP
Số: 03-TT/LB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 14 tháng 8 năm 1957

THÔNG TƯ

Về việc giải quyết thù lao về canh giữ lâm sản phạm pháp

________________________

Kính gửi:
Đồng kính gửi:

- Các Ủy ban Hành chính khu, tỉnh
- Các Khu, Ty Nông lâm và Ty Lâm nghiệp

Từ trước đến nay tiền chi phí về việc bắt, giữ các lâm sản phạm pháp chưa được quy định rõ ràng nên việc thi hành không thống nhất. Có địa phương trích trong số tiền thu để chi, làm thiệt cho công quỹ, có địa phương chỉ động viên tinh thần anh em dân quân du kích hay công an xã, nên kết quả tham gia giúp đỡ cán bộ lâm nghiệp trong việc kiểm soát rất kém, do đó còn xảy nhiều trường hợp thất thu.

Để việc chi tiêu được hợp lý và động viên được tinh thần hăng hái của anh em dân quân du kích hay công an xã tích cực giúp đỡ cán bộ lâm nghiệp, trong khi chờ việc bổ sung thể lệ lâm nghiệp, Liên Bộ tạm quy định như sau:

1) Lâm sản phạm pháp sẽ giao cho Ủy ban xã để sử dụng lực lượng dân quân du kích hay công an xã canh giữ trong thời gian chờ đợi sự giải quyết của Ủy ban Hành chính và cơ quan lâm nghiệp. Việc canh giữ này nhằm đề phòng sự trốn tránh hoặc phân tán lâm sản của người phạm pháp.

Tùy theo số lâm sản nhiều hay ít mà ấn định một hay hai người canh gác (không nên quá hai người).

2) Người phạm pháp phải chịu thêm khoản tiền chi phí về thuê phương tiện đuổi bắt như thuyền xe, và tiền thù lao của những người canh giữ lâm sản trái phép, ngoài số tiền phạt hoặc bồi thường theo xử lý của cơ quan lâm nghiệp.

3) Trường hợp lâm sản phạm pháp không có chủ (vô danh), cơ quan lâm nghiệp sẽ trích vào khoản tiền bán lâm sản tịch thu để trả tiền thù lao.

4) Cơ quan lâm nghiệp sẽ căn cứ vào số người và số ngày thực sự phải canh giữ, dựa theo giá nhân công trung bình của địa phương mà ấn định số tiền thù lao cho sát đúng.

Khoản tiền thù lao này sẽ do cơ quan lâm nghiệp trực tiếp thu cùng với lúc thu tiền phạt hoặc bồi thường, và trao cho Ủy ban địa phương để trả cho anh em.

Trên đây mới chỉ là tiền thù lao về canh giữ lâm sản phạm pháp, còn tiền thưởng cho những người chỉ điểm lâm sản phạm pháp, đang nghiên cứu và sẽ có quy định sau.

KT. BỘ TRƯỞNG Bộ Tài chính
Thứ trưởng

Bộ trưởng Bộ Nông lâm

Bộ trưởng Bộ Tư pháp

(Đã ký)

(Đã ký)

(Đã ký)

   

Trịnh Văn Bính

Nghiêm Xuân Yêm

Vũ Ðình Hoè

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
22/08/1956
Hiệu lực:
06/09/1956
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
14/08/1957
Hiệu lực:
14/08/1957
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
24/07/1957
Hiệu lực:
24/07/1957
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
01/08/1957
Hiệu lực:
01/08/1957
Tình trạng:
Còn hiệu lực

Chính phủ