Thông tư liên tịch 27-TTLB Về việc thu tiền, cấp phát giấy tờ ở các tòa án nhân dân

Số, ký hiệu 27-TTLB
Loại văn bản Thông tư liên tịch
Ngày ban hành 11/06/1958
Ngày hiệu lực 11/06/1958
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập
Nghành Tài chính
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Bộ Tài Chính
Chức danh Thứ trưởng
Người ký Trịnh Văn Bính
Phạm vi Thứ trưởng
Thông tin áp dụng Phạm vi
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
BỘ TÀI CHÍNH-BỘ TƯ PHÁP
Số: 27-TTLB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 11 tháng 6 năm 1958

THÔNG TƯ

Về việc thu tiền, cấp phát giấy tờ ở các tòa án nhân dân

________________________

LIÊN BỘ TƯ PHÁP TÀI CHÍNH

Kính gửi:

- Các Ủy ban Hành chính khu, thành phố và tỉnh
- Các Tòa án nhân dân khu, thành phố và tỉnh
- Các cơ quan Tài chính khu, thành phố và tỉnh

Sắc lệnh số 113-SL ngày 28-6-1946 về việc thu lệ phí tư pháp ở các tòa án có quy định ở điều 3 như sau: “Tư nhân nào muốn xin cấp phát bản toàn sao hay trích lục án hình hoặc bộ hay tư pháp lý lịch thì phải nộp 2đ một tờ giấy viết hai mặt”. Nhưng trong kháng chiến sắc lệnh này chỉ thi hành trong một thời gian ngắn rồi tạm đình. Hòa bình lập lại, ở các tòa án nhân dân thành phố Hà nội và Hải phòng có thu 300đ một tờ, còn ở các tòa án nhân dân khác đều không thu.

Việc thu tiền cấp giấy tờ các loại như là bản toàn sao hay trích lục án hình hoặc bộ, biên bản hòa giải, tư pháp lý lịch, cần được thi hành thống nhất ở các tòa án nhân dân, nên nay Liên Bộ quy định số tiền thu là 300đ một khổ giấy đánh máy cho tất cả các tòa án nhân dân từ cấp thị xã, huyện, châu trở lên.

Việc thu tiền cấp giấy tờ ở các tòa án nhân dân bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 1958.

Mỗi khi cấp giấy tờ, cán bộ phụ trách sẽ thu tiền và ghi vào văn bản đem cấp như sau:

Bản cấp cho ông hay bà………………………….

Lệ phí thu là……………………………………...

Vào sổ …ngày…tháng…năm 195…số…

Tên ký và dấu của tòa án

Vì ghi chú vào văn bản như trên nên không phải cấp biên lai nhận tiền; nhưng mỗi lần có khoản thu phải ghi vào một quyển sổ thu tiền cấp giấy tờ (mẫu kèm)

Hàng tháng các tòa án nhân dân huyện nộp số tiền đã thu được trong tháng trước về cho tòa án nhân dân tỉnh hay thành phố để tòa án này nộp tổng số tiền thu được ở các tòa án của địa phương vào kho bạc của tỉnh. Khi nộp tiền tòa án huyện sẽ phải báo cáo tổng số thu được và phân tích số thu cho từng loại giấy tờ (việc hình, việc hộ).

Số tiền thu ở các tòa án trong tỉnh sẽ nộp vào khoản “Thu lệ phí” của tổng dự toán địa phương còn số tiền thu ở các tòa án Phúc thẩm khu sẽ nộp vào khoản “Các khoản thu khác” của tổng dự toán trung ương.

Các tòa án khu và tỉnh, thành phố báo cáo tổng số tiền thu được với Bộ Tư pháp trong báo cáo 3 tháng, 6 tháng và toàn năm.

Các Sở, Khu và Ty Tài chính sẽ giúp đỡ cho các bộ phận kế toán của các tòa án nhân dân theo đúng chế độ dự toán, kế toán hiện hành trong công tác thu nộp lệ phí này.

Hàng ngày, có số thu sẽ nộp vào quỹ cơ quan (ghi tài khoản tạm giữ). Cuối tháng sẽ điều chỉnh tạm giữ sang “Thu cho tổng dự toán” và xuất quy nộp kho bạc.

Các tòa án nhân dân các thành phố Hà nội và Hải phòng lâu nay ngoài việc thu tiền cấp giấy tờ, có thu lệ phí án, thì đối với lệ phí án có thể vẫn giữ lề lối thu tiền, nộp tiền vào kho bạc và ghi chép giữ gìn sổ sách như cũ, còn đối với lệ phí cấp giấy tờ thì áp dụng thể lệ quy định trong thông tư này.

Liên bộ gửi kèm theo đây mẫu sổ thu tiền cấp giấy tờ, để các tòa án làm cho được thống nhất. Vì lẽ, sổ đơn giản và việc thu không nhiều, mỗi tòa án tự đóng lấy sổ, không phải in cho tốn kém.

KT. BỘ TRƯỞNG Bộ Tài chính
Thứ trưởng

KT. BỘ TRƯỞNG Bộ Tư pháp
Thứ trưởng

(Đã ký)

(Đã ký)

  

Trịnh Văn Bính

Vũ Ðình Hoè

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
22/08/1956
Hiệu lực:
06/09/1956
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
14/08/1957
Hiệu lực:
14/08/1957
Tình trạng:
Còn hiệu lực

Chính phủ